Programe de finantare

Filtreaza programe:

Programul Operational Regional 2014 -2020 - Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC) Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate Ghidul se adresează beneficiarilor eligibili pentru PROIECTELE aferente celor 37 de Strategii de Dezvoltare Locală, selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Activitati:
 • educație – creșterea accesului și participării la educația timpurie/învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii;
 • ocupare – sprijin pentru accesul și/sau participarea pe piața muncii prin consiliere, orientare, formare profesională, evaluarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, subvenționarea angajatorilor, participarea la programe de ucenicie și stagii, susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu și a economiei sociale de inserție etc;
 • dezvoltare/furnizare de servicii (sociale/ medicale/ medico-sociale); asistență socială;
 • combaterea discriminării sau segregării - campanii de informare şi conștientizare/acțiuni specifice în domeniu, inclusiv implicarea activă/voluntariatul membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea.
Domeniu:
Servicii sociale

Termen limita:
31.12.2021

Contributie:
2%

Valoare:
Minim 30.000 Euro
PNDR - Programul National de Dezvoltare Rurala, Submasura 4.2 - "Schema de ajutor de stat GBER" Îmbunătăţirea nivelului general de performanţă al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii întreprinderilor care realizează investiţii în sectoarele economice eligibile

Activitati:
 • Înființarea, extinderea capacității unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei
  unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior, diversificarea activității, o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente 
 • Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii produselor, ca investiții secundare valoric, legate de investiția inițială, în cadrul aceluiaşi proiect de investiţii
Domeniu:
Agricultură

Termen limita:
31.12.2019

Contributie:
Minimum 50% pentru IMM-uri și grupuri de producători/ cooperative, Minimum 60% pentru alte întreprinderi

Valoare:
Maximum 1.000.000 euro - 2.500.000 Euro / proiect, in anumite conditii
PNDR - Programul National de Dezvoltare Rurala, Submasura 4.2a - " Investitii in procesarea si marketingul produselor din sectorul pomicol" - modernizarea și crearea de unități de procesare; - introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologice; - creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol; - scăderea consumului de energie și a emisiilor de GES.

Activitati:
 • Infiintarea, extinderea si modernizarea unitatilor ce colecteaza, conditioneaza si/ proceseaza materie prima provenita din sectorul pomicol mentionata in Anexa I de la TFUE, inclusiv pentru
  producerea bauturilor alcoolice
 • Achizitionarea, inclusiv in leasing, de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime.
 • Achizitionarea, inclusiv in leasing, de mijloace de transport specializate in scopul comercializarii produselor din fructe in cadrul lanturilor scurte
 • Investitii in energie regenerabila pentru uz propriu* si/sau eficienta energetica, sisteme de economisire a apei si in tehnologii de eliminare a deseurilor in unitatea proprie.
 • Cheltuieli generate de imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru prelucrarea si comercializarea produselor agroalimentare.
 • Cheltuieli cu activitati de marketing (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor, magazin la poarta unitatii, automate).
 • Cheltuieli generate de investitiile in active necorporale
Domeniu:
Agricultură

Termen limita:
31.01.2020

Contributie:
Variabila

Valoare:
Variabila
PNDR - Programul National de Dezvoltare Rurala, Submasura 6.3 - "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici" Îmbunătățirea managementului exploatației agricole de mici dimensiuni; Orientarea spre piață a exploatațiilor agricole de mici dimensiuni;

Activitati:

Planul de Afaceri trebuie să includă detalii privind obiectivele care se realizează demonstrând că sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea
conformităţii cu standardele europene, modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei.

Cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru, achiziția de teren sau material biologic, efectuare de studii precum cel pentru sectorul pomicol, sau privind potenţialul agricol precum şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Domeniu:
Agricultură

Termen limita:
31.12.2019

Contributie:
0%

Valoare:
Maximum 15.000 Euro
PNDR - Programul National de Dezvoltare Rurala - Submasura 8.1 "Impaduriri si crearea de suprafete impadurite" Acordarea de sprijin financiar pentru înființarea de plantaţii forestiere, respectiv realizarea de trupuri de pădure și perdele forestiere de protecție.

Activitati:
 • Primă de înfiinţare a plantaţiilor forestiere, care acoperă inclusiv costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire - acordată pentru toți beneficiarii schemei.
 • Primă anuală, pentru o perioadă de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi – acordată în funcție de categoria de beneficiar și tipul de teren.
Domeniu:
Agricultură

Termen limita:
13.12.2019

Contributie:
0%

Valoare:
Maximum 7.000.000 Euro
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 AP3 – OS 3.1 "Reducerea numarului depozitelor neconforme si cresterea gradului de pregatire pentru reciclare a deseurilor in Romania" Promovarea investițiilor în sectorul de deșeuri în vederea conformării cu prevederile acquisului european și a angajamentelor asumate prin sectorul de mediu.

Activitati:
 • Proiecte noi integrate/ individuale de consolidarea şi extinderea sistemelor de management integrat al deşeurilor, cu respectarea ierarhiei deşeurilor (prevenire, pregătirea pentru reutilizare, reciclare, alte metode de valorificare, inclusiv tratare şi eliminare);
 • Consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Mediului pentru guvernanța în domeniul de management al deșeurilor (pentru sprijinirea implementării PNGD) precum și a instituțiilor publice cu responsabilități în domeniul managementului deșeurilor, în parteneriat cu Ministerul Mediului;
 • Implementarea unui sistem integrat de management al deşeurilor la nivelul municipiului Bucureşti;
 • Proiecte de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri industriale periculoase și nepericuloase;
 • Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz).
Domeniu:
Mediu

Termen limita:
31.12.2021

Contributie:
Variabila

Valoare:
Variabila
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 AP4 – OS 4.1 "Cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii si refacerea ecosistemelor degradate" – B Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a serviciilor furnizate (împăduriri, coridoare ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale protejate.

Activitati:
 • Măsuri pentru menţinerea şi îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară, inclusiv reconstrucţia ecologică a ecosistemelor de pe suprafaţa ariilor naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000;
 • Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară;
 • Reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice la nivelul cursurilor de apă în vederea protecţiei biodiversităţii (pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru lucrările de barare transversală a cursului de apă, restaurarea zonelor umede, restaurarea albiei şi a reliefului din lunca inundabilă a corpurilor de apă, etc.);
 • Crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice, crearea şi menţinerea coridoarelor de migraţie a speciilor, conservarea conectivităţii şi funcţionalităţii ecologice,  menţinerea şi/sau îmbunătăţirea conectivităţii pentru reţeaua de arii protejate, inclusiv a reţelei Natura 2000;
 • Alte tipuri de măsuri similare, conform planurilor de management.
Domeniu:
Mediu

Termen limita:
30.12.2020

Contributie:
Variabila

Valoare:
Maximum 10.000.000 euro/ proiect
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 AP4 – OS 4.3 Decontaminarea siturilor poluate istoric – proiecte noi Implementarea unor măsuri de decontaminare şi ecologizare a unor situri contaminate şi abandonate deţinute de autorităţile publice sau pentru care acestea au responsabilitate în procesul de decontaminare.

Activitati:
 • Activităţi specifice de reabilitare şi ecologizare a siturilor contaminate istoric;
 • Remedierea amplasamentelor unor facilităţi, în scopul aducerii terenului la starea iniţială în conformitate cu prevederile legale în domeniul protecţiei mediului şi/sau cerinţele specifice privind pragurile concentraţiilor de poluanţi care trebuie atinse în urma decontaminării;
 • Activităţi specifice de inchidere / ecologizare / reabilitare / conservare a zonelor miniere, în vederea reabilitării şi ecologizării terenurilor contaminate;
 • Activități de refacere a ecosistemelor naturale pe suprafața depoluată;
 • Asistență din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor;
 • Elaborare aplicație de finanțare, inclusiv documente suport;
 • Elaborare documentație/documentații de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări și furnizare echipamente.
Domeniu:
Mediu

Termen limita:
31.12.2020

Contributie:
Variabila

Valoare:
Variabila
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 OS 6.1 Sprijinirea investitiilor in capacitati de producere energie electrica si/sau termica din biomasa/biogaz si energie geotermala Creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate de producere a energiei electrice şi termice din resurse regenerabile mai puţin exploatate. Reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an (cărbune, gaz natural).

Activitati:

• Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producere energie electrică şi termică în cogenerare din biomasă şi biogaz;
• Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice din biomasă sau biogaz;
• Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice din biomasă sau biogaz;
• Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice din energie geotermală.

Domeniu:
Energie

Termen limita:
31.12.2019

Contributie:
2% pentru unități administrativ-teritoriale și ADI, pentru cheltuielile eligibile care nu intră sub incidența regulilor de ajutor de stat 20% pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici 30% pentru întreprinderile mijlocii 40% din costurile eligibile ale proiectului, pentru întreprinderile mari

Valoare:
Maximum 15.000.000 Euro
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 OS 6.2 Monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali Implementarea de sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali Apel dedicat societatilor cu personalizate juridică din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an

Activitati:

• Achiziţionarea şi implementarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la nivelul platformei industriale respectiv instalaţii/echipamente necesare realizarii de sisteme de monitorizare a consumului de energie la întreprinderi (societăţi) din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an, în scopul de reducere imediată și pe termen scurt (1 – 5 ani) a pierderilor de energie, localizarea punctelor de aplicare şi cuantificarea potenţialului de reducere a consumului de energie si pentru maximizarea eficienţei măsurilor de creştere a eficienţei energetice ce pot fi aplicate ulterior de catre solicitant
• Pregatirea proiectului
• Managementul proiectului, auditul proiectului
• Informare şi publicitate

Domeniu:
Energie

Termen limita:
31.12.2019

Contributie:
0%

Valoare:
Maximum 200.000 Euro
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 OS 6.3 Implementarea distributiei inteligente intr-o zona omogena de consumatori casnici de energie electrica Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor. Apel dedicat operatorilor concesionari de distribuţie energie electrică, care se supun obligaţiilor de implementare a contorizării inteligente în proporţie de 80% până în 2020 (conform Ordinului ANRE nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, cu modificările şi completările ulterioare)

Activitati:

• Realizarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice;
• Modernizarea/retehnologizarea şi/sau extinderea rețelei de distribuție de joasă/medie tensiune aferente zonei omogene din proiectul propus, în vederea asigurării condițiilor optime de realizare a sistemelor de măsurare inteligentă care să permită adaptarea acestora la sisteme de comunicare digitale bidirecționale, monitorizarea interactivă, inteligentă și in timp real sau aproape real și gestionarea consumului de energie electrică, cu pierderi minime și cu un nivel înalt de securitate, siguranță și de calitate în aprovizionarea consumatorilor finali cu energie electrică.

Domeniu:
Energie

Termen limita:
31.12.2019

Contributie:
0%

Valoare:
Maximum 15.000.000 Euro/proiect
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 OS 6.4 Sprijinirea investitiilor in cogenerare de inalta eficienta Promovarea actiunilor de reducere a emisiilor de carbon și de creștere a eficienței energetice prin instalarea de noi capacităţi/modernizarea capacităţilor de cogenerare de înaltă eficienţă. Apel dedicat: *Societatilor comerciale din industrie care înregistrează consumuri energetice de peste 200 tep/an și care pot dovedi un necesar util de energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 4.000 h/an *Reprezentantilor desemnati ai unui parc industrial care înregistrează consumuri energetice de peste 200 tep/an si care poate dovedi un necesar util de energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 4.000 h/an pentru investițiile privind producția de energie prin cogenerare de înaltă eficiență: • administratorul parcului • distribuitorul de energie al parcului industrial

Activitati:
 • Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă (maximum 8 MWe) pe gaz natural şi biomasă
 • Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă care utilizează gaze reziduale (maximum 8 MWe) provenite din procese industriale.
Domeniu:
Energie

Termen limita:
31.12.2019

Contributie:
20% din costurile eligibile ale proiectului, pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici / 30% din costurile eligibile ale proiectului, pentru întreprinderile mijlocii / 40% din costurile eligibile ale proiectului pentru întreprinderile mari

Valoare:
Maximum 15.000.000 Euro
Programul Operational Capital Uman - AP 3, OS 3.8 "Romania profesionala – Resurse umane competitive" Formarea profesională pentru managerii si angajații care își desfășoară activitatea in departamentele de resurse umane.

Activitati:

Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru manageri și/sau activități de business coaching și/sau activități de tip “workshop”, “seminarii”, “conferințe”, “prelegeri”, “evenimente de informare”, cursuri acreditate de Project Management Institute (de exemplu “PMP” (Project Management Professional), CAPM (Certified Associate in Project Management, etc.), cursuri “mini MBA” (Master of Business Administration), precum și alte tipuri de cursuri relevante;

Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru angajații din departamentele de resurse umane (cum ar fi de exemplu cursurile de perfecționare/specializare în ocupațiile “Manager resurse umane”, “Inspector resurse umane” și alte cursuri, pentru care furnizorul de formare profesională este autorizat în conformitate cu OG nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicată, sau cursuri informale recunoscute la nivelul întreprinderii) și/sau activități de tip “workshop”, “seminarii”, “conferințe”, “prelegeri”, “evenimente de informare”, precum și alte tipuri de cursuri relevante.

Domeniu:
Educaţie

Termen limita:
18.11.2019

Contributie:
Maximum 50%

Valoare:
Maximum 250.000 euro
Programul Operational Capital Uman - AP 6, OS 6.2 "Dezvoltarea serviciilor de educatie anteprescolaraă" Creșterea ratei de cuprindere în învațământul antepreșcolar și preșcolar, în special pentru categoriile dezavantajate de copii.

Activitati:

Sprijinirea participării la învăţământul antepreșcolar, furnizarea de servicii de informare și consiliere a părinţilor, programe de educație parentală, inclusiv măsuri de acompaniere și de asigurare de sprijin financiar.

Asistarea părinților/reprezentanților legali care nu au un loc de muncă, beneficiari sau nu de prestații sociale, pentru înregistrarea la Serviciul Public de Ocupare (AJOFM/ALOFM) în vederea includerii într-un program de măsuri active de ocupare

Asigurarea resurselor umane calificate pentru învățământul antepreșcolar, inclusiv prin încurajarea mobilităţii personalului didactic prin scheme de mobilitate profesională, asigurarea unor programe de mentorat;

Asigurarea/ dezvoltarea și utilizarea de noi servicii şi materiale de învăţare pentru copiii din învățământul antepreșcolar, în special pentru
copiii aparținând minorității Roma și copiii cu dizabilități.

Domeniu:


Termen limita:
29.11.2019

Contributie:
Variabila

Valoare:
Maximum 900.000 euro
Programul Operational Capital Uman - AP 6, OS 6.2 & 6.6 "Educatie de calitate in crese la nivel national" Creșterea participării la învăţământul antepreșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive

Activitati:

Dezvoltarea unui cadru instituțional coerent pentru educaţia şi îngrijirea copiilor antepreşcolari (ex. cadrul de management instituţional, cadrul curricular metodologic naţional, promovare de bune practici educaţionale pentru Educație si Îngrijire Copii Preșcolari – EÎCP etc.).

Asigurarea/ dezvoltarea și utilizarea de noi servicii şi materiale de învăţare pentru copiii din învățământul ante-preșcolar, în special pentru copiii aparținând minorității roma și copiii cu dizabilități;

Promovarea de bune practici în aria facilitării accesului la EÎCP, valorificând rezultatele unor proiecte/programe inițiate/dezvoltate în
parteneriat, inclusiv la nivel transnațional;

Încurajarea mobilității personalului didactic prin scheme de mobilitate profesională, asigurarea unor programe de mentorat, în vederea
extinderii utilizării metodelor activ-participative de educație bazate pe noul curriculum şi pe nevoile copiilor mici;

Perfecționarea profesională specializată a resurselor umane pentru învățământul antepreșcolar;
Alte măsuri care vin în sprijinul îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite în cadrul acestei PI

Domeniu:


Termen limita:
30.12.2019

Contributie:
0%

Valoare:
Maximum 4.000.000 euro
Programul Operational Capital Uman - AP 6, OS 6.12 "Cresterea nivelului de calificare al angajatilor prin programe de formare continua corelate cu nevoile pietei muncii" Implementarea la nivel național a măsurilor destinate creșterii participării la programele de formare profesională continuă, în special pentru acei adulți cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate.

Activitati:

Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin măsuri integrate și flexibile

Acțiuni de consiliere profesională și tutorat pentru grupul țintă vizat pentru încurajarea participării la programele de FPC

Acțiuni de evaluare, recunoaștere și validare a rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale

Organizarea de campanii/acțiuni de informare și conștientizare pentru
promovarea importanței formării profesionale și participării la programele
de FPC

Alte acțiuni inovative pentru creșterea participării la FPC și oferirea unui sprijin educațional individualizat, inclusiv prin activități de cooperare transnațională și transfer de bune practici

Domeniu:
Servicii sociale

Termen limita:
31.12.2019

Contributie:
Variabila

Valoare:
Maximum 1.000.000 euro
Programul EUROPA CREATIVA Protejează si promovează diversitatea culturala si lingvistica Europeană si stimulează bogăția culturala a Europei. Sprijină adaptarea sectoarelor culturale si creative la era digitala si la globalizare. Oferă deschidere către noi oportunități, piețe si categorii de public internaționale.

Activitati:

Subprogramul Cultura finanțează proiectele de cooperare intre minimum 3 tari; proiectele de traduceri literare; platformele europene dedicate mobilității si promovării creatorilor; rețelele europene care contribuie la profesionalizarea si întărirea capacitații sectoarelor culturale si creative de a lucra la nivel transnațional; premiile UE pentru patrimoniu cultural, literatura, arhitectura si muzica, Capitalele europene ale culturii si Marca patrimoniului european.

Subprogramul Media oferă sprijin pentru formare, pentru elaborarea de concepte si proiecte de jocuri video, pentru includerea in programele de televiziune a operelor audiovizuale europene, pentru distribuția de filme europene nonnaționale, pentru acces la piețe, pentru festivaluri de film, pentru distribuția transnaționala a filmelor europene, pentru distribuția de filme europene non-naționale, pentru fonduri de coproducție internaționale, pentru organizarea in rețea a cinematografelor care proiectează filme europene, pentru dezvoltarea publicului, pentru elaborarea proiectelor individuale si pentru finanțarea pachetelor de proiecte.

Domeniu:
Cultura

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
Variabila

Valoare:
Variabila
Programul EUROPA CREATIVA - Subprogramul Cultura 2014-2020 Prin intermediul acestei componente de finanțare se încurajează cooperarea transnațională între organizații precum teatre, muzee, asociații și fundații, centre de cercetare, biblioteci, universități, edituri, galerii de artă, institute și centre culturale, companii din sfera businessului creativ, autorități publice etc. din cele 41 de țări participante la program. Tipuri de proiecte:  Categoria I. Proiecte de mai mică amploare: implică operatori din min. 3 țări eligibile, au o durată de cel mult 48 de luni  Categoria II. Proiecte de mai mare amploare: implică operatori din min. 6 țări eligibile, au o durată de cel mult 48 de luni

Activitati:

A. promovarea mobilității transnaționale a artiștilor și a celorlalți profesioniști din domeniul culturii, precum și încurajarea circulației transnaționale a creațiilor acestora

B. dezvoltarea publicului: noi modalități de interacțiune cu un public existent, dar și diversificarea publicului, inclusiv prin atragerea de noi categorii; implicarea activă a publicului în activități; expunerea publicului la creații artistice și culturale din alte spații europene

C. consolidarea capacităților: dezvoltarea de competențe și internaționalizarea carierelor, cu scopul de a facilita accesul la oportunități profesionale și de a crea condițiile necesare pentru networking la nivel internațional și circulația transnațională a operelor.

D. dialogul intercultural și integrarea socială a migranților și a refugiaților: vizează facilitarea integrării refugiaților în mediul european, consolidarea înțelegerii culturale reciproce și promovarea dialogului intercultural și interreligios, a toleranței și a respectului pentru alte culturi.

E. moștenirea Anului european al patrimoniului cultural 2018.

Domeniu:
Cultura

Termen limita:
27.11.2023

Contributie:
Minimum 40% / 50%

Valoare:
Maximum 200.000 / 2.000.000 Euro
Programul ERASMUS+ Îmbunătățirea șansele de angajare ale tinerilor prin dobândirea de competente suplimentare apreciate de angajatori, precum si îmbunătățirea competentelor lingvistice.

Activitati:
 • Acțiuni gestionate de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale: Proiecte de mobilitate, parteneriate strategice, dialogul structurat
 • Întâlniri ale tinerilor cu responsabilii politicilor de tineret, acțiuni gestionate de Agenția Executiva pentru Educație, Audiovizual si Cultura de la Bruxelles, dezvoltarea capacitații instituționale in domeniul tineretului, evenimente majore
 • Serviciul European de Voluntariat.
Domeniu:
Educaţie

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
Variabila

Valoare:
Variabila
Program Orizont 2020 Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare in cadrul Uniunii Europene

Activitati:

Structura Programului Cadru Orizont 2020: Excelenta stiintifica · Tehnologii viitoare si emergente · Actiunile Marie Curie · Infrastructuri de cercetare · Consiliul European pentru Cercetare (ERC) Pozitia de lider in sectorul industrial · Tehnologiile informatiei si comunicatiilor (TIC) · Nanotehnologii si materiale avansate · Spatiu · Accesul la finantarea de risc · Inovarea in IMM-uri · Tehnologii generice esentiale (KET) Provocari societale · Sanatate, schimbari demografice si bunastare · Surse de energie sigure, ecologice si eficiente · Mijloace de transport inteligente, ecologice si integrate · Combaterea schimbarilor climatice, utilizarea eficienta a resurselor si a materiilor prime · Societati favorabile incluziunii, inovatoare si reflexive · Securitate alimentara, agricultura durabila, cercetare marina si maritima si bioeconomie · Societati sigure - protejarea libertatii si securitatii Europei si cetatenilor sai Alte activitati · Raspandirea excelentei si largirea participarii · Stiinta cu si pentru societate

Domeniu:
Educaţie

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
Variabila

Valoare:
Variabila
Programul de competitivitate pentru intreprinderi si IMM-uri COSME Sprijinirea IMM-urilor în facilitarea accesului la finanțare, sprijinirea internaționalizării și a accesului la piețe, crearea unui mediu favorabil competitivității, promovarea culturii antreprenoriale.

Activitati:

• Garantii la imprumuturile pentru IMM-urile care au dificultati in
obtinerea de imprumuturi din sistemul bancar

• Capital pentru fondurile de capital de risc ce furnizeaza investitii
pentru IMM-urile aflate in stadiul de extindere si crestere
• Informatii practice gratuite si servicii directe pentru firmele ce cauta
parteneri, finantare, informatii despre noile piete sau despre
legislatia sau programele UE
• Actiuni de cooperare in retea sau de schimb de experienta pentru cei
ce elaboreaza politicile relevante, avand ca scop reducerea poverii
administrative asupra IMM-urilor si imbunatatirea conditiilor-cadru
pentru afaceri
• Stabilirea de elemente de referinta si realizarea de studii pentru
imbunatatirea cunostintelor si monitorizarii sectoarelor industriale la
nivel europ

Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
Variabila

Valoare:
Variabila
Proiecte de cercetare ERANET / ERANET Cofund Consolidarea sistemului național de CDl prin intensificarea colaborării in cercetarea europeana de excelenta; Consolidarea sistemului național de CDl prin intensificarea cooperării internaționale – lansarea de apeluri tematice comune in parteneriat cu alte tari, activități comune de cercetare, echipe de cercetare mixte, in vederea accesării altor fonduri disponibile prin programele de cercetare-dezvoltare la nivel internațional; Creșterea vizibilității României la nivel internațional in domeniul cercetării si inovării

Activitati:

Proiectele declarate câștigătoare in urma competițiilor trans-naționale ERA-NET/ERANET Cofund sunt finanțate din fonduri publice, respectiv din Planul NAȚIONAL de Cercetare Dezvoltare si Inovare pentru perioada 2015 – 2020 (PNCDl III), Programul 3 – Cooperare europeana si internaționala, Subprogramul 3.2 Orizont 2020. Bugetul alocat instrumentului ERA-NET/ERANET Cofund in cadrul Subprogramului 3.2 Orizont 2020 al PNCDl III, pentru perioada 2016-2019 este următorul: 2016: 3.575.500 lei; 2017: 17.000.000 lei; 2018: 22.450.000 lei; 2019: 25.000.000 lei.

Domeniu:
Cercetare

Termen limita:
31.12.2019

Contributie:
0%

Valoare:
Valoare grant: Maxim 250.000 euro, in situația in care Romania este coordonatorul proiectului trans-național; Maxim 200.000 EUR, in situația in care Romania este partener in proiectul transnațional.
Programele de finantare ale Ministerului pentru Romanii de pretutindeni Sprijinirea activității românilor de pretutindeni prin acordarea de finanţări nerambursabile şi alte mijloace de sprijin financiar, în limita bugetului alocat, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, eficacităţii utilizării fondurilor publice, transparenţei şi a tratamentului egal.

Activitati:

Programul Cultură - "Constantin Brâncuşi"- păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice a românilor din vecinătate, din emigraţie şi din diaspora de mobilitate, precum şi întărirea legăturilor dintre România şi comunităţile româneşti din afara graniţelor ţării.
Programul Mass-media - "Mihai Eminescu"- păstrarea şi afirmarea identităţii culturale a românilor, promovarea României şi a valorilor comunităţilor româneşti, prin sprijinirea massmediei de expresie românească din comunităţile româneşti de peste hotare.
Programul Educaţie - "Nicolae Iorga"- sprijinirea procesului de integrare a românilor care îşi au domiciliul/reşedinţa în străinătate în paralel cu păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a românilor de pretutindeni şi formarea noii generaţii, care să reprezinte România şi interesele româneşti în străinătate.
Programul Spiritualitate şi tradiţie - "Andrei Şaguna"- păstrarea identităţii spirituale şi respectarea libertăţii religioase a românilor de pretutindeni.
Programul Societatea civilă - "Dimitrie Gusti"- sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului asociativ în comunităţile locuite de români şi solidaritatea pe care societatea civilă o generează în rândul comunităţilor de români.

Domeniu:
Educaţie

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
Minimum 10%

Valoare:
50.000 - 130.000 euro
Schema de ajutor de stat - Finantarea proiectelor CDI conform Programului Cooperare Europeana si Internationala Cresterea competitivitatii internationale a cercetarii romanesti in atragerea finantarii externe pentru cercetare, consolidarea sistemului national de cercetare dezvoltare si inovare prin intensificarea cooperarii stiintifice internationale, participarea Romaniei la Programul Orizont 2020, la Initiativele Comune de Programare (JPI), la Parteneriatele Europene pentru Inovare (EIP) etc; reprezentarea Romaniei in organizatii si programe paneuropene si internationale de cercetare; cresterea vizibilitatii Romaniei in domeniul cercetarii, dezvoltarii si inovarii.

Activitati:

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare care beneficiaza de ajutor trebuie sa se incadreze intr-una sau mai multe din categoriile urmatoare: cercetare fundamentala; cercetare industriala; dezvoltare experimentala; studii de fezabilitate; activitati de inovare.

Tipuri de proiecte finantate: Proiecte demonstrative, integrate, inovative; Proiecte CD si suport specifice; Proiecte suport specifice.

Domeniu:
Cercetare

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
Variabila

Valoare:
7,5 - 40 milioane euro, in functie de situatie
Schema de ajutor de stat - Finantarea proiectelor CDI conform Programului Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin CDI - Stimularea progresului intreprinderilor pe lanturile de valoare si a parteneriatelor cu universitatile publice, prin maximizarea valorii adaugate din productia de bunuri inovatoare bazate pe cercetare stiintifica; - Cresterea capacitatii intreprinderilor de a absorbi tehnologie de ultima generatie si de a adapta aceste tehnologii la nevoile pietelor-tinta; - Crearea unui mediu stimulativ pentru initiativa sectorului privat; - Sustinerea proceselor de specializare inteligenta.

Activitati:

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare care beneficiaza de ajutor trebuie sa se incadreze intr-una sau mai multe din categoriile urmatoare: cercetare fundamentala; cercetare industriala; dezvoltare experimentala; studii de fezabilitate; activitati de inovare.

Tipuri de proiecte finantate: Proiect experimental-demonstrativ (demonstrare concept) / Proiect de dezvoltare experimentala / Proiect de transfer la operatorul economic / Proiect de valorificare la operatorul economic; Cecuri de inovare; Cluster inovativ; Centru de competenta; Platforme tehnologice / Centre de transfer tehnologic; Parc stiintific.

Domeniu:
Cercetare

Termen limita:
31.12.2020

Contributie:
Variabila

Valoare:
7,5 - 40 milioane euro, in functie de situatie
Schema de ajutor de stat Finantarea proiectelor CDI conform Programului Dezvoltarea sistemului national de cercetare-dezvoltare - Dezvoltarea resurselor umane, a infrastructurii si a institutiilor de profil; - Cresterea eficientei utilizarii resurselor in organizatiile publice, prin dezvoltarea mecanismelor de monitorizare si evaluare a calitatii si relevantei activitatilor CDI; - Cresterea atractivitatii sistemului si deschiderea organizatiilor de cercetare catre comunitatea internationala; - Modernizarea administratiei publice din sectorul cercetarii.

Activitati:

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare care beneficiaza de ajutor trebuie sa se incadreze intr-una sau mai multe din categoriile urmatoare: cercetare fundamentala; cercetare industriala; dezvoltare experimentala; studii de fezabilitate; activitati de inovare.

Tipuri de proiecte finantate: Proiecte de cercetare (Doctorat/ post-doctorat, stimulare constituire echipe independente, reintegrarea cercetatorilor din diaspora, burse pentru cercetatori debutanti, mobilitatea cercetatorilor, premiere rezultate cercetare); Suport CDI  (Dezvoltare institutionala, investitii, integrare si interconectare).

Domeniu:
Cercetare

Termen limita:
31.12.2020

Contributie:
Variabila

Valoare:
7,5 - 40 milioane euro, in functie de situatie
Schema de ajutor de minimis privind programul guvernamental "gROwth - Investim in copii, investim in viitor" Încurajarea înființării de grădinițe cu profil sportiv în scopul stimulării dezvoltării armonioase a copiilor având în vedere lipsa unor asemenea grădinițe în România și asigurării accesului la aceste grădinițe prin stabilirea unor tarife suportabile. În cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis se vor acorda ajutoare unui număr de 1.000 de beneficiari.

Activitati:

Ajutorul de minimis se acordă pentru construcția și/sau înființarea, amenajarea și dotarea grădinițelor cu profil sportiv, in anumite conditii.

Activitatea în grădinițele cu profil sportiv realizate în cadrul programului va fi menținută cel puțin zece ani de la data obținerii autorizației de funcționare.

Domeniu:


Termen limita:
31.12.2020

Contributie:
Contribuția proprie a beneficiarului trebuie să acopere diferența necesară finalizării și funcționării corespunzătoare a proiectului de investiții.

Valoare:
Maximum 500.000 Euro
RO-CULTURA - Restaurarea si revitalizarea monumentelor istorice Prezentul apel de proiecte urmărește să contribuie la restaurarea patrimoniului cultural într-un mod inovativ, prin promovarea unor noi modele de guvernanță participativă în domeniul patrimoniului cultural și a unei abordări integrate a acestui patrimoniu.

Activitati:

• Restaurarea monumentelor istorice;
• Revitalizarea/ punerea în valoare a obiectivelor restaurate;
• Instruire formală și non-formală destinată dezvoltării profesionale a membrilor echipei de proiect, precum și instruire vocațională.

Domeniu:
Cultura

Termen limita:
11.11.2019

Contributie:
Variabila

Valoare:
200.000 - 2.000.000 Euro
Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021 RO-Energy – Apel pentru îmbunatatirea eficientei energetice Mai puțină energie obținută prin consumul de carbon și siguranță crescută a aprovizionării.

Activitati:

Eficiența energetică în clădiri (deținute de entități neeconomice)
Eficiența energetică în industrie
Eficiența energetică în infrastructură
Eficiența energetică a produselor
Eficiența energetică în sectorul transporturilor

Domeniu:
Energie

Termen limita:
20.01.2020

Contributie:
Variabila

Valoare:
Pentru Schema de granturi mici - Între 50.000 euro și 200.000 euro Pentru Apelul 4: Între 200.000 euro și 2.000.000 euro
Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021 - Proiecte de mobilitati Finanțarea proiectelor colaborative de cercetare care urmăresc dezvoltarea cunoștințelor bazate pe cercetare în România. Solicitanti eligibili: Consorţiu alcătuit din cel puţin o entitate legală din România şi una din Norvegia. Promotorul de Proiect va trebui să fie o organizaţie de cercetare eligibilă din România. Partenerii eligibili pot fi organizaţii de cercetare sau companii cu sediul în România sau în Norvegia.

Activitati:

Apelul de propuneri de proiecte va viza cercetarea fundamentală şi aplicativă în urmatoarele arii tematice: energie, mediu, sănătate, stiinţe sociale şi umaniste, inclusiv studii de gen şi studii privind incluziunea socială, TIC, biotehnologie.

 

 

Domeniu:
Cercetare

Termen limita:
16.12.2019

Contributie:
0%

Valoare:
500.000 - 1.200.000 Euro
Schema de ajutor de minimis privind programul guvernamental „gROwth - investim in copii, investim in viitor” Încurajarea înființării de grădinițe cu profil sportiv în scopul stimulării dezvoltării armonioase a copiilor având în vedere lipsa unor asemenea grădinițe în România și asigurării accesului la aceste grădinițe prin stabilirea unor tarife suportabile.

Activitati:

Construcția și/sau înființarea, amenajarea și dotarea grădinițelor cu profil sportiv.

Domeniu:
Educaţie

Termen limita:
31.12.2019

Contributie:
Variabila

Valoare:
Maximum 500.000 Euro

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro