Programe de finantare

Filtreaza programe:

NOU! Programul National de Investitii „Anghel Saligny” Construcție a 12.000 km de rețele de alimentare cu apă și canalizare construite/extinse, 700.000 de branșamente individuale la sistem de alimentare cu apă/racorduri individuale la sistem de canalizare, construcția sau modernizarea a 2.000 km de drumuri județene și variante ocolitoare și 3.000 km de drumuri comunale.

Activitati:

Construcție și modernizare a drumurilor, a rețelelor de apă și canalizare.

Domeniu:
Infrastructura

Termen limita:
08.11.2021

Contributie:
0%

Valoare:
Variabila
NOU! PNDR - Programul National de Dezvoltare Rurala, Submasura 4.1 "Investitii in exploatatii agricole” Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor și facilitarea restructurării și modernizării fermelor, în special în vederea creșterii participării și orientării către piață, cât și a diversificării agricole. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac din agricultură.

Activitati:

Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate condiționării și procesării din cadrul fermei, destinate activității productive, amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, inclusiv distribuitoare automate pentru comercializare produse agricole condiționate
și/sau ambalate și/sau procesate, prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole/sau ale membrilor cooperatori în cazul solicitanților cooperative agricole/grupuri de producători și cheltuieli de marketing;

Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specializate, precum și magazine la poarta fermei sau rulote alimentare în scopul comercializării produselor agricole;

Cheltuieli cu construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor
destinate fermelor zootehnice și a celor legumicole și de cartofi, inclusiv construcția, modernizarea și achiziția de echipamente pentru managementul gunoiului de grajd și a dejecțiilor;

Cheltuieli cu înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor ca și componentă secundară, inclusiv, realizarea de perdele naturale de protecție;

Cheltuieli cu înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii, drenaj, desecare.

Domeniu:
Agricultură

Termen limita:
25.01.2022

Contributie:
Minimum 10%

Valoare:
Variabila
NOU! PNDR - Programul National de Dezvoltare Rurala, Submasura 4.2 - "Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole" Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, creșterea valorii adăugate a produselor agricole, promovarea pe piețele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producători și a organizațiilor interprofesionale. Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici şi a creării de locuri de muncă.

Activitati:

•înfiinţarea, extinderea și/sau modernizarea unităţilor de procesare, inclusiv a
componentelor de colectare, depozitare, condiționare, comercializare pentru plantele
proteaginoase;
• extinderea și/sau modernizarea unităţilor de procesare, inclusiv a componentelor de
colectare, depozitare, condiționare, comercializare pentru alte tipuri de materii prime;
• introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese;
• aplicarea măsurilor de protecţia mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES;
• promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse  regenerabile
• creşterea numărului de locuri de muncă.

Domeniu:
Agricultură

Termen limita:
07.01.2022

Contributie:
50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMMuri și forme asociative și 60% pentru alte întreprinderi

Valoare:
Variabila
NOU! PNDR - Programul National de Dezvoltare Rurala, Submasura 4.2a - "Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol" Realizarea de investiții corporale și necorporale pentru procesarea fructelor și marketingul produselor din fructe.

Activitati:

• modernizarea și crearea de unități de procesare și comercializare;
• introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese
tehnologice;
• creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol;
• îmbunătățirea controlului intern al calității;
• creșterea numărului de locuri de muncă;
• aplicarea măsurilor de protecția mediului, inclusiv scăderea consumului de energie şi a emisiilor de GES.

Domeniu:
Agricultură

Termen limita:
14.01.2022

Contributie:
50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMMuri și 60% pentru întreprinderi mari.

Valoare:
800.000 euro, în situația întreprinderi micro şi mici, pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat, 1.100.000 euro pentru întreprinderi mijlocii, 1.500.000 euro pentru întreprinderi mari.
NOU! PNDR - Programul National de Dezvoltare Rurala - Submasura 5.1 "Sprijin pentru investitii in actiuni preventive menite sa reduca consecintele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse si catastrofale - beneficiari privati" Creșterea capacităţii operaționale de prevenire a apariţiei epizootiilor şi combaterea acestora, inclusiv prin diminuarea timpului de reacţie din partea autorităţilor; Reducerea efectelor dezastrelor naturale, evenimentelor adverse şi evenimentelor catastrofale asupra potenţialului de producţie agricolă.

Activitati:

Investiții în instalații, echipamente pentru asigurarea biosecurității și infrastructură sanitară (de ex.: construcția și dotarea filtrului cu grup
sanitar și dușuri, vestiare etc.) în cadrul fermelor.

Domeniu:
Agricultură

Termen limita:
20.12.2020

Contributie:
0% (20% din totalul cheltuielilor eligibile pentru fermierii individuali)

Valoare:
Maximum 250.000 Euro
NOU! PNDR - Programul National de Dezvoltare Rurala - Submasura 8.1 "Impaduriri si crearea de suprafete impadurite" Acordarea unui sprijin financiar deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri agricole și neagricole şi formelor asociative ale acestora pentru împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite.

Activitati:

Se acordă sprijin financiar pentru înfiinţarea de plantaţii forestiere, respectiv realizarea de trupuri de pădure și perdele forestiere de protecţie.

Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixă, este reprezentat de costuri standard pe hectar pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole, sub forma a două prime, după cum urmează:
Primă de înfiinţare a plantaţiilor forestiere (Prima 1), care acoperă inclusiv costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire - acordată pentru toţi beneficiarii schemei;
Primă anuală (Prima 2), pentru o perioadă de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi – acordată în funcţie de categoria de beneficiar și tipul de teren.

Domeniu:
Agricultură

Termen limita:
28.02.2022

Contributie:
0%

Valoare:
Maximum 7.000.000 euro
NOU! Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021 - Educație, burse, ucenicie si antreprenoriatul tinerilor in Romania - Proiecte in domeniul invatamantului preuniversitar Dezvoltarea capitalului uman şi a bazei de cunoştinţe în România.

Activitati:

Proiecte de mobilitate în învățământul preuniversitar

În învăţământul preuniversitar, proiectele constau în activităţi de învăţare (mobilităţi) pentru experţii educaţionali care lucrează în instituţii de învăţământ, responsabile de susţinerea creşterii calităţii educaţiei în şcoli. În cazul în care mobilitatea fizică nu va fi posibilă până la sfârșitul proiectului din cauza pandemiei, pot fi derulate activități virtuale.

Priorități: activităţile de învăţare focalizate asupra: democraţiei, cetăţeniei,  educaţiei pentru drepturile omului şi incluziunii sociale vor primi puncte bonus în cadrul procesului de evaluare.

Domeniu:
Educaţie

Termen limita:
03.12.2021

Contributie:
0%

Valoare:
1.500 - 27.000 euro
NOU! Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021 - Energie hidroenergetică, geotermală și alte surse de energie regenerabilă Apelul va finanța proiecte propuse de entități românești în domeniul de interes al programului, respectiv energie regenerabilă. Rezultatul așteptat al proiectelor este creșterea producției de energie regenerabilă din surse de energie regenerabilă.

Activitati:

Apelul poate oferi sprijin proiectelor care vor dezvolta și implementa activități care vizează producerea de energie/electricitate din surse de
energie regenerabilă (RES) în unul sau mai multe dintre domeniile:
• Hidroenergie
• Energie geotermală
• Energie regenerabilă din alte surse

Domeniu:
Energie

Termen limita:
03.12.2021

Contributie:
Minimum 10%

Valoare:
50.000 - 200.000 euro
Programul Operational Regional 2014 -2020 - Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC) Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate Ghidul se adresează beneficiarilor eligibili pentru PROIECTELE aferente celor 37 de Strategii de Dezvoltare Locală, selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Activitati:
 • educație – creșterea accesului și participării la educația timpurie/învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii;
 • ocupare – sprijin pentru accesul și/sau participarea pe piața muncii prin consiliere, orientare, formare profesională, evaluarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, subvenționarea angajatorilor, participarea la programe de ucenicie și stagii, susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu și a economiei sociale de inserție etc;
 • dezvoltare/furnizare de servicii (sociale/ medicale/ medico-sociale); asistență socială;
 • combaterea discriminării sau segregării - campanii de informare şi conștientizare/acțiuni specifice în domeniu, inclusiv implicarea activă/voluntariatul membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea.
Domeniu:
Servicii sociale

Termen limita:
31.12.2021

Contributie:
2%

Valoare:
Minimum 30.000 Euro
PNDR - Programul National de Dezvoltare Rurala, Submasura 6.1 - "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri" Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor. Tânărul fermier care se instalează ca unic șef al exploatației agricole (persoană cu vârsta de până la 40 de ani, inclusiv cu o zi înainte de a împlini 41 de ani, la momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații) Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație

Activitati:

Se sprijină înființarea întreprinderii pentru tinerii fermieri. Condiții:
• Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO;
• Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/întreprindere mică;
• Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA.
Planul de Afaceri va prevede în mod obligatoriu modalitatea de gestionare a gunoiului de grajd.

Domeniu:
Agricultură

Termen limita:
26.11.2021

Contributie:
0%

Valoare:
Variabila
PNDR - Programul National de Dezvoltare Rurala - Submasura 6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici" Îmbunătățirea managementului exploatației agricole; Creșterea orientării către piață și a veniturilor exploatațiilor agricole de mici dimensiuni.

Activitati:

Instrument menit să determine, în principal, transformarea structurală și deschiderea spre piață a fermelor mici cu potențial de a deveni întreprinderi agricole viabile, precum și de a creşte capacitatea de a identifica noi oportunități
de valorificare a producției acestora.

Condiţii obligatorii:
• dimensiune economică între 4.000 – 11.999 euro SO (valoare producţie standard)
• este înregistrată cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului, în Registrul Unic de Identificare – APIA și/sau în Registrul Național al Exploatațiilor –
ANSVSA, ANZ sau la Primărie în Registrul agricol.
• Achiziție de utilaje agricole;
• Amenajarea platformelor de gunoi de grajd;
• Cheltuieli cu marketingul produselor;
• Solarii și sere;
• Investiții secundare în procesare și depozitare;
• Achiziție de sisteme de panouri fotovoltaice pentru producere de energie electrică
necesară consumului;
• Dezvoltarea lanțurilor alimentare integrate.

Domeniu:
Agricultură

Termen limita:
26.11.2021

Contributie:
0%

Valoare:
15.000 euro
PNDR - Programul National de Dezvoltare Rurala - Submasura 9.1 "Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul agricol" Încurajarea înființării și funcționării administrative a grupurilor de producători, recunoscute în conformitate cu prevederile legislației naționale

Activitati:

• adaptarea producției și a produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerințele pieței;
• introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros;
• stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție deosebită recoltării și disponibilității;
• Alte activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, cum ar fi dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum și organizarea și facilitarea proceselor de inovare.

Apelul este destinat grupurilor de producători care se încadrează în definiția IMM-urilor și care sunt recunoscute conform legislației naționale în vigoare, pentru următoarele sectoare:
– culturi de câmp;
– horticultură (exceptând grupurile sprijinite prin subprogramul pomicol);
– creșterea animalelor și păsărilor, mixte.
Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din înființarea și funcționarea grupurilor de producători din sectorul agricol, prevăzute în planul de afaceri, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse.

Domeniu:
Agricultură

Termen limita:
29.10.2021

Contributie:
0%

Valoare:
Maximum 100.000 Euro/an
PNDR - Programul National de Dezvoltare Rurala - Submasura 16.4 si 16.4a "Sprijin acordat pentru cooperare orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in sectoarele agricol sI pomicol" Promovarea cooperării între actorii locali, în scopul comercializării produselor agroalimentare prin intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare.

Activitati:

Sunt sprijinite și produse pomicole dacă numărul de parteneri din sectorul
pomicol este mai mic decât cel din restul sectorului agro-alimentar. Similar, în cadrul 16.4a sunt sprijinite și produse, altele decât cele pomicole.

În sectorul piscicol sunt eligibile activități precum: promovarea on-line,
crearea conceptului de marketing, brand ș.a.m.d, nu sunt eligibile activitățile de producție și procesare a peștelui și a produselor pescărești.

În cadrul unui proiect de cooperare pe lângă produsele din sectorul piscicol,
obligatoriu vor fi promovate și produse agricole.

Domeniu:
Agricultură

Termen limita:
26.11.2020

Contributie:
0%

Valoare:
Maximum 250.000
PNDR - Programul National de Dezvoltare Rurala - Submasura 17.1 "Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor" Încurajarea fermierilor să participe la schemele de asigurare private în vederea gestionării corespunzătoare a riscurilor care le pot afecta producția agricolă; Stimularea fermierilor pentru a beneficia de asigurare și extinderea sferei riscurilor asigurabile de către societățile de asigurare.

Activitati:

• În cazul sectorului vegetal, sunt eligibile contractele de asigurare încheiate pentru culturile aferente sesiunii aflate în derulare.
• În cazul culturilor duble, sunt eligibile doar contractele de asigurare încheiate pentru culturile care se regăsesc în IACS/Registrul Agricol.
• În cazul culturilor întoarse, sunt eligibile ambele contracte de asigurare încheiate pentru culturile care se regăsesc în IACS/ Registrul Agricol, dacă există documente emise de către instituții abilitate ale statului
care să ateste că suprafețele respective au fost calamitate.
• În cazul pepinierelor, sunt eligibile contractele de asigurare încheiate pentru pepinierele pomicole, pepinierele pentru portaltoi de viță de vie, precum și pepinierele pentru vița de vie pentru struguri de masă.
• În cazul plantațiilor, sunt eligibile contractele de asigurare a producției, cu excepția pepinierelor.

Domeniu:
Agricultură

Termen limita:
31.10.2020

Contributie:
Minimum 30%

Valoare:
Variabila
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 AP3 – OS 3.1 "Reducerea numarului depozitelor neconforme si cresterea gradului de pregatire pentru reciclare a deseurilor in Romania" Promovarea investițiilor în sectorul de deșeuri în vederea conformării cu prevederile acquisului european și a angajamentelor asumate prin sectorul de mediu.

Activitati:
 • Proiecte noi integrate/ individuale de consolidarea şi extinderea sistemelor de management integrat al deşeurilor, cu respectarea ierarhiei deşeurilor (prevenire, pregătirea pentru reutilizare, reciclare, alte metode de valorificare, inclusiv tratare şi eliminare);
 • Consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Mediului pentru guvernanța în domeniul de management al deșeurilor (pentru sprijinirea implementării PNGD) precum și a instituțiilor publice cu responsabilități în domeniul managementului deșeurilor, în parteneriat cu Ministerul Mediului;
 • Implementarea unui sistem integrat de management al deşeurilor la nivelul municipiului Bucureşti;
 • Proiecte de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri industriale periculoase și nepericuloase;
 • Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz).
Domeniu:
Mediu

Termen limita:
01.07.2022

Contributie:
Variabila

Valoare:
Variabila
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 AP4 – OS 4.1 "Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate - Apel B" Promovarea măsurilor de conservare a biodiversităţii în conformitate cu Cadrul de Acţiuni Prioritare pentru Natura 2000, Strategia Europeană pentru Biodiversitate 2020 şi cu Strategia Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2014 – 2020.

Activitati:

- Măsuri pentru menţinerea şi îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă
comunitară, inclusiv reconstrucţia ecologică a ecosistemelor de pe suprafaţa ariilor naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000;
- Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară;
- Reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice la nivelul cursurilor de apă în vederea protecţiei biodiversităţii (pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru lucrările de barare transversală a cursului de apă, restaurarea zonelor umede, restaurarea albiei şi a reliefului din lunca inundabilă a corpurilor de apă, etc.);
- Crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice, crearea şi menţinerea coridoarelor de migraţie a speciilor,
conservarea conectivităţii şi funcţionalităţii ecologice, menţinerea şi/sau îmbunătăţirea conectivităţii pentru reţeaua de arii protejate, inclusiv a reţelei Natura 2000;
- Alte tipuri de măsuri similare, conform planurilor de management.

Domeniu:
Mediu

Termen limita:
31.12.2021

Contributie:
Variabila

Valoare:
Maximum 10.000.000 euro/ proiect
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 AP4 – OS 4.1 "Elaborarea planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare / planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate şi speciile de interes comunitar Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate.

Activitati:

Elaborarea planurilor de management/ seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar care nu sunt finanțate în cadrul altor programe (prevăzute în OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările ulterioare).

 

Domeniu:
Mediu

Termen limita:
31.12.2021

Contributie:
0%

Valoare:
Maximum 5.000.000 euro/ proiect
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 AP4 – OS 4.3 Decontaminarea siturilor poluate istoric – proiecte noi Implementarea unor măsuri de decontaminare şi ecologizare a unor situri contaminate şi abandonate deţinute de autorităţile publice sau pentru care acestea au responsabilitate în procesul de decontaminare.

Activitati:
 • Activităţi specifice de reabilitare şi ecologizare a siturilor contaminate istoric;
 • Remedierea amplasamentelor unor facilităţi, în scopul aducerii terenului la starea iniţială în conformitate cu prevederile legale în domeniul protecţiei mediului şi/sau cerinţele specifice privind pragurile concentraţiilor de poluanţi care trebuie atinse în urma decontaminării;
 • Activităţi specifice de inchidere / ecologizare / reabilitare / conservare a zonelor miniere, în vederea reabilitării şi ecologizării terenurilor contaminate;
 • Activități de refacere a ecosistemelor naturale pe suprafața depoluată;
 • Asistență din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor;
 • Elaborare aplicație de finanțare, inclusiv documente suport;
 • Elaborare documentație/documentații de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări și furnizare echipamente.
Domeniu:
Mediu

Termen limita:
30.06.2022

Contributie:
Variabila

Valoare:
Variabila
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 OS 6.1 Sprijinirea investitiilor in capacitati de producere energie electrica si/sau termica din biomasa/biogaz si energie geotermala Creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate de producere a energiei electrice şi termice din resurse regenerabile mai puţin exploatate. Reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an (cărbune, gaz natural).

Activitati:

• Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producere energie electrică şi termică în cogenerare din biomasă şi biogaz;
• Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice din biomasă sau biogaz;
• Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice din biomasă sau biogaz;
• Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice din energie geotermală.

Domeniu:
Energie

Termen limita:
31.12.2021

Contributie:
2% pentru unități administrativ-teritoriale și ADI, pentru cheltuielile eligibile care nu intră sub incidența regulilor de ajutor de stat 20% pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici 30% pentru întreprinderile mijlocii 40% din costurile eligibile ale proiectului, pentru întreprinderile mari

Valoare:
Maximum 15.000.000 Euro
NOU! Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 OS 6.2 Monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali Implementarea de sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali Apel dedicat societatilor cu personalizate juridică din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an

Activitati:

• Achiziţionarea şi implementarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la nivelul platformei industriale respectiv instalaţii/echipamente necesare realizarii de sisteme de monitorizare a consumului de energie la întreprinderi (societăţi) din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an, în scopul de reducere imediată și pe termen scurt (1 – 5 ani) a pierderilor de energie, localizarea punctelor de aplicare şi cuantificarea potenţialului de reducere a consumului de energie si pentru maximizarea eficienţei măsurilor de creştere a eficienţei energetice ce pot fi aplicate ulterior de catre solicitant
• Pregatirea proiectului
• Managementul proiectului, auditul proiectului
• Informare şi publicitate

Domeniu:
Energie

Termen limita:
28.02.2022

Contributie:
0%

Valoare:
Maximum 200.000 Euro
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 AP9 OS 9.1 Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Activitati:

Instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală, și de detectare semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă pentru creșterea gradului de securitate la incendii;

Reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și infrastructura de fluide medicale.

Domeniu:
Sanatate

Termen limita:
31.12.2021

Contributie:
0%

Valoare:
150.000 euro (tip A), 2.000.000 euro (tip B), 2.150.000 euro (A+B)
Programul Operational Capital Uman - AP 5, OS 5.1 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Activitati:

În anul 2017, au fost selectate 37 de Strategii de Dezvoltare Locală din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, gestionate de Grupurile de Acțiune Locală. Grupurile de Acțiune Locală implementează SDL-urile prin lansarea de apeluri aferente intervențiilor specifice acestor strategii.

Activitățile finanțate prin POCU sunt:
• Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii
• Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu
• Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ medicale/ medico-sociale, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate
• Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație
• Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă
• Asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă
• Combaterea discriminării și a segregării

Domeniu:
Servicii sociale

Termen limita:
31.12.2021

Contributie:
Variabila

Valoare:
Valoarile minime și maxime ale proiectelor vor fi stabilite de GAL-uri prin Ghidurile proprii aferente SDLurilor aprobate
Programul EUROPA CREATIVA Protejează si promovează diversitatea culturala si lingvistica Europeană si stimulează bogăția culturala a Europei. Sprijină adaptarea sectoarelor culturale si creative la era digitala si la globalizare. Oferă deschidere către noi oportunități, piețe si categorii de public internaționale.

Activitati:

Subprogramul Cultura finanțează proiectele de cooperare intre minimum 3 tari; proiectele de traduceri literare; platformele europene dedicate mobilității si promovării creatorilor; rețelele europene care contribuie la profesionalizarea si întărirea capacitații sectoarelor culturale si creative de a lucra la nivel transnațional; premiile UE pentru patrimoniu cultural, literatura, arhitectura si muzica, Capitalele europene ale culturii si Marca patrimoniului european.

Subprogramul Media oferă sprijin pentru formare, pentru elaborarea de concepte si proiecte de jocuri video, pentru includerea in programele de televiziune a operelor audiovizuale europene, pentru distribuția de filme europene nonnaționale, pentru acces la piețe, pentru festivaluri de film, pentru distribuția transnaționala a filmelor europene, pentru distribuția de filme europene non-naționale, pentru fonduri de coproducție internaționale, pentru organizarea in rețea a cinematografelor care proiectează filme europene, pentru dezvoltarea publicului, pentru elaborarea proiectelor individuale si pentru finanțarea pachetelor de proiecte.

Domeniu:
Cultura

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
Variabila

Valoare:
Variabila
Programul EUROPA CREATIVA - Subprogramul Cultura 2014-2020 Prin intermediul acestei componente de finanțare se încurajează cooperarea transnațională între organizații precum teatre, muzee, asociații și fundații, centre de cercetare, biblioteci, universități, edituri, galerii de artă, institute și centre culturale, companii din sfera businessului creativ, autorități publice etc. din cele 41 de țări participante la program. Tipuri de proiecte:  Categoria I. Proiecte de mai mică amploare: implică operatori din min. 3 țări eligibile, au o durată de cel mult 48 de luni  Categoria II. Proiecte de mai mare amploare: implică operatori din min. 6 țări eligibile, au o durată de cel mult 48 de luni

Activitati:

A. promovarea mobilității transnaționale a artiștilor și a celorlalți profesioniști din domeniul culturii, precum și încurajarea circulației transnaționale a creațiilor acestora

B. dezvoltarea publicului: noi modalități de interacțiune cu un public existent, dar și diversificarea publicului, inclusiv prin atragerea de noi categorii; implicarea activă a publicului în activități; expunerea publicului la creații artistice și culturale din alte spații europene

C. consolidarea capacităților: dezvoltarea de competențe și internaționalizarea carierelor, cu scopul de a facilita accesul la oportunități profesionale și de a crea condițiile necesare pentru networking la nivel internațional și circulația transnațională a operelor.

D. dialogul intercultural și integrarea socială a migranților și a refugiaților: vizează facilitarea integrării refugiaților în mediul european, consolidarea înțelegerii culturale reciproce și promovarea dialogului intercultural și interreligios, a toleranței și a respectului pentru alte culturi.

E. moștenirea Anului european al patrimoniului cultural 2018.

Domeniu:
Cultura

Termen limita:
27.11.2023

Contributie:
Minimum 40% / 50%

Valoare:
Maximum 200.000 / 2.000.000 Euro
Programul ERASMUS+ Îmbunătățirea șansele de angajare ale tinerilor prin dobândirea de competente suplimentare apreciate de angajatori, precum si îmbunătățirea competentelor lingvistice.

Activitati:

Acțiunea - cheie 1 (AC1) – Mobilitatea persoanelor în scopul învățării
• Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului
• Mobilitatea persoanelor în domeniul învățământului superior
• Mobilitatea persoanelor în domeniul educației și formării profesionale, al
învățământului școlar și al educației pentru adulți
• Programele comune de masterat Erasmus Mundus
• Acreditările Erasmus în EFP, învățământul școlar și educația adulților –
19 noiembrie 2021

Acțiunea - cheie 2 (AC2) – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
• Parteneriate strategice în domeniul tineretului
• Parteneriate strategice în domeniul educației și formării – 3 noiembrie 2021
• Universitățile europene
• Alianțele cunoașterii
• Alianțele competențelor sectoriale
• Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior
• Consolidarea capacităților în domeniul tineretului
• Centre de excelență profesională
• Academii Erasmus pentru cadrele didactice
• Alianțe pentru inovare

Acțiunea - cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru reformarea politicilor
Proiecte în cadrul dialogului UE cu tinerii
Activitățile Jean Monnet și Sport

Domeniu:
Educaţie

Termen limita:
01.01.0001

Contributie:
Variabila

Valoare:
Variabila
Programul de competitivitate pentru intreprinderi si IMM-uri COSME Sprijinirea IMM-urilor în facilitarea accesului la finanțare, sprijinirea internaționalizării și a accesului la piețe, crearea unui mediu favorabil competitivității, promovarea culturii antreprenoriale.

Activitati:

• Garantii la imprumuturile pentru IMM-urile care au dificultati in obtinerea de imprumuturi din sistemul bancar
• Capital pentru fondurile de capital de risc ce furnizeaza investitii pentru IMM-urile aflate in stadiul de extindere si crestere
• Informatii practice gratuite si servicii directe pentru firmele ce cauta parteneri, finantare, informatii despre noile piete sau despre legislatia sau programele UE
• Actiuni de cooperare in retea sau de schimb de experienta pentru cei ce elaboreaza politicile relevante, avand ca scop reducerea poverii administrative asupra IMM-urilor si imbunatatirea conditiilor-cadru pentru afaceri
• Stabilirea de elemente de referinta si realizarea de studii pentru imbunatatirea cunostintelor si monitorizarii sectoarelor industriale la nivel european sau global sau a politicilor in domeniul IMM-urilor din Europa.

Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
Variabila

Valoare:
Variabila
Schema de ajutor de stat - Finantarea proiectelor CDI conform Programului Cooperare Europeana si Internationala Cresterea competitivitatii internationale a cercetarii romanesti in atragerea finantarii externe pentru cercetare, consolidarea sistemului national de cercetare dezvoltare si inovare prin intensificarea cooperarii stiintifice internationale, participarea Romaniei la Programul Orizont 2020, la Initiativele Comune de Programare (JPI), la Parteneriatele Europene pentru Inovare (EIP) etc; reprezentarea Romaniei in organizatii si programe paneuropene si internationale de cercetare; cresterea vizibilitatii Romaniei in domeniul cercetarii, dezvoltarii si inovarii.

Activitati:

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare care beneficiaza de ajutor trebuie sa se incadreze intr-una sau mai multe din categoriile urmatoare: cercetare fundamentala; cercetare industriala; dezvoltare experimentala; studii de fezabilitate; activitati de inovare.

Tipuri de proiecte finantate: Proiecte demonstrative, integrate, inovative; Proiecte CD si suport specifice; Proiecte suport specifice.

Domeniu:
Cercetare

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
Variabila

Valoare:
7,5 - 40 milioane euro, in functie de situatie
Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021 - Sprijin pentru startup- uri O competitivitate sporită pentru întreprinderile române din domeniile menționate, sub forma creșterii cifrei de afaceri și a profitului operațional net și a creării de locuri de muncă.

Activitati:

Inovare în industria verde
• Dezvoltare, implementare și investiții în tehnologii inovatoare ecologice
• Dezvoltarea de produse, servicii și tehnologii ecologice
• Dezvoltarea și implementarea „proceselor de producție mai ecologice”
Creșterea albastră
• Dezvoltare și investiții în turismul de coastă și maritim
• Dezvoltare și investiții în tehnologia bio albastră
• Dezvoltarea și investițiile în resursele miniere ale fundului mării
• Dezvoltarea de soluții inovatoare legate de deșeurile și deșeurile marine
• Dezvoltarea tehnologiilor inovatoare pentru alimentarea cu apă, inclusiv desalinizarea
TIC
• Dezvoltarea produselor / proceselor / soluțiilor TIC
• Dezvoltarea de produse / procese / soluții folosind componente TIC

Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
18.11.2021

Contributie:
Minimum 15%

Valoare:
10.000 - 200.000 euro
Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021 - Participare civică în zone insuficient deservite – granturi tip răspuns rapid Stimularea implicării civică în zone și pentru grupuri țintă insuficient deservite.

Activitati:

• Îmbunătăţirea educației civice și a drepturilor omului în zone insuficient deservite, inclusiv prin dezvoltarea de parteneriate între ONG-uri mari/ cu experiență și ONG-uri mai mici/ / cu mai puţină experienţă
• Susţinerea participării active a cetățenilor în activități civice
• Litigii/cazuri întreprinse în justiţie privind susţinerea participării cetăţenilor (consiliere, asistență juridică etc.)
• Organizarea de activități educaționale (în afara sistemului formal) privind protecția mediului/ schimbărilor climatice prin metode experiențiale, inovatoare și creative. Acestea ar putea viza cetățenii, profesorii, elevii/ studenţii, etc.
• Inițiative de advocacy şi de monitorizare a politicilor prin abordări participative privind probleme legate de protecția mediului/schimbărilor climatice
• Litigii/ cazuri întreprinse în justiție în legătură cu protecția mediului/ schimbărilor climatice (consiliere, asistență juridică etc.)

Domeniu:
Societate civila

Termen limita:
27.04.2023

Contributie:
Minimum 10%

Valoare:
5.000 - 15.000 euro
Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021 - Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal – granturi tip răspuns rapid Creșterea gradului de conștientizare privind drepturile omului / tratament egal la nivel local, în zone și/sau pentru grupurile țintă insuficient deservite.

Activitati:

Campanii pentru creșterea nivelului de conștientizare, abordarea stereotipurilor și susținerea/ consolidarea/ extinderea schimbărilor pozitive in atitudini și practici legate de drepturile omului, egalitate de gen și violență bazată pe gen (VGB).

Promovarea și crearea de spații sigure și motivaționale pentru cetățenii pentru a identifica și
raporta situații de încălcare a drepturilor omului, a se implica activ în apărarea drepturilor omului și promovarea tratamentului egal.

Dezvoltarea de parteneriate cu entități publice sau private (mass media, dar nu exclusiv) în vederea promovării și apărării drepturilor omului.

Furnizarea/ imbunătățirea serviciilor de sprijin pentru victime (inclusiv pentru martori sau alte
părți implicate) ale discriminării și incălcării drepturilor omului, inclusiv servicii privind egalitatea de gen și violența bazată pe gen.

Educație și instruire pentru diferite grupuri țintă în vederea adoptării/ întăririi/ includerii în
activitatea lor a unei perspective a drepturilor omului și tratamentului egal.

Sprijin pentru litigii / cazuri întreprinse în justiție privind drepturile omului/ tratament egal
(consiliere, asistență juridică, etc.).

Promovarea copiilor ca deținători de drepturi și nu doar ca beneficiari ai măsurilor de protecție.

Inițiative care abordează perspectiva drepturilor omului asupra îmbătrânirii (ageism).

Domeniu:
Societate civila

Termen limita:
27.04.2023

Contributie:
Minimum 10%

Valoare:
5.000 - 15.000 euro
Orizont 2020 – Instrumentul pentru IMM-uri – Faza 2 Susținerea IMM-uri sau a grupurilor de IMM-uri inovatoare cu ambiții de internaționalizare.

Activitati:

Apelul sprijină dezvoltarea conceptul de afaceri într-un produs, serviciu sau proces gata de piață, aliniat la strategia de creștere a companiei.
Activitățile eligibile pot include: procese, prototipuri, validări, demonstrații și testare în condiții din lumea reală și replicarea pieței.

Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
30%

Valoare:
Minimum 500.000 euro – Maximum 2,5 milioane euro / beneficiar
Orizont 2020 – Fast Track to Innovation (FTI) Programul își propune să reducă timpul parcurs de la punerea în practică a ideii până la lansarea produselor/ serviciilor pe piață; să stimuleze inovarea în rândul mediului privat și să încurajeze abordările transdiscipilnare și intersectoriale ce au în vedere dezvoltarea de noi tehnologii, concepte, procese și modele de afaceri. Propunerile de finanțare trebuie depuse de consorții care cuprind între trei și cinci entități juridice stabilite în cel puțin trei state membre diferite ale UE sau țări asociate Orizont 2020 (minim de 2 parteneri din industrie într-un consorțiu de 3 sau 4; sau minim 3 parteneri din industrie într-un consorțiu de 5). Se va aloca cel puțin 60% din bugetul global partenerului (partenerilor) consorțiului cu specific industrie.

Activitati:

Apelul vizează tehnologii, concepte, procese și modele de afaceri relativ mature, de ultimă generație, care au nevoie de o dezvoltare finală pentru a putea forma o nouă piață și să se realizeze o extindere mai largă.

Acțiunile FTI sunt încurajate să fie interdisciplinare, trecând prin diferite sectoare și tehnologii, acțiuni care susțin concepte inovatoare care au potențialul de a perturba sau de a crea noi piețe sunt în particular finanțate.

Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
30% pentru entități cu profit / 0% pentru entități nonprofit

Valoare:
Maximum 3 milioane euro/ beneficiar
Orizont 2020 – Future and Emerging Technologies (FET Open) Programul sprijină colaborarea interdisciplinară și inovarea în domeniul cercetării științifice și tehnologice vizionare și cu grad ridicat de risc, aflate în stadii incipiente.

Activitati:

Viziune radicală: proiectul trebuie să abordeze o viziune clară și radicală, permisă de un nou concept tehnologic care se adresează unor paradigme actuale.
Tehnologie radicală: proiectul trebuie să vizeze o noutate și un progres ambițios în domeniul științei și tehnologiei.
Cercetare interdisciplinară ambițioasă pentru realizarea unui progres tehnologic care să deschidă noi domenii de investigație.

Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
30%

Valoare:
Maximum 3.000.000 euro/ beneficiar
H2020-INNOSUP- 03-07-08-2017 Proiectul încurajează utilizarea tehnologiilor avansate de fabricație de către întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) pentru a-și îmbunătăți procesele de producție pentru utilizarea eficientă a resurselor și a energiei. Cooperarea transfrontalieră cu două centre tehnologice internaționale KET specializate în producția ecologică.

Activitati:

• dezvoltarea ne noi procese de producție;
• îmbunătățirea produselor existente prin reducerea costurilor de producție;
• îmbunătățirea produselor existente prin reducerea dependenței de materii prime;
• îmbunătățirea producției prin reducerea consumului de energie;
• diminuarea impactului negativ asupra mediului prin reducerea producerii de deșeuri.

Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
30%

Valoare:
Maximum 50.000 euro
Programul național de construcții de interes public sau social Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea unui obiectiv, finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar.

Activitati:

Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea unui obiectiv, finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar.

1. Subprogramul ”Săli de sport”
2. Subprogramul ”Bazine de înot”
3. Subprogramul ”Complexuri sportive”
4. Subprogramul ”Așezăminte culturale”
5. Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat”
6. Subprogramul ”Patinoare artificiale”
7. Subprogramul ”Unități sanitare”
8. Subprogramul ”Săli de cinema”
9. Subprogramul ”Lucrări în primă urgență”
10. Subprogramul ”Reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din zone
defavorizate”
11. Subprogramul ”Drumuri de interes local și drumuri de interes județean”
12. Subprogramul ”Fose septice, microstații de epurare și sisteme de alimentare cu apă”
13. Subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor”

Domeniu:


Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
0%

Valoare:
Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice - Dezvoltarea cooperării cinematografice europene şi internaţionale - Susţinerea producătorilor de film, în vederea creşterii producţiei autohtone de film - Crearea de noi locuri de muncă în industriile creative şi cele conexe - Promovarea identităţii culturale naţionale şi a minorităţilor naţionale din România prin realizarea filmelor cinematografice şi promovarea în circuitul mondial de valori - Sprijinirea formării profesionale în domeniul industriei filmului.

Activitati:

Se finanțează achiziția, închirierea, fabricarea de bunuri și/ sau servicii ocazionate de dezvoltarea proiectelor de film și producției de film în România, precum și cu onorariile, salariile și alte plăți către persoane fizice aferente implementării proiectului.

Cuantumul alocării financiare nerambursabile poate crește cu 10% cu condiţia ca producția să promoveze o zonă geografică, un oraş sau România, destinațiile și obiectivele turistice românești din zona geografică sau orașul promovat, sau limba, tradițile și obiceiurile românești.

Cuantumul alocării financiare nerambursabile poate crește cu 5% pentru co-producții, producțiile transfrontaliere finanțate de producători provenind din mai mult de un stat membru sau care implică producători din mai multe state.

Domeniu:
Cultura

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
Minimum 55%

Valoare:
Neprecizat
Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ Modernizarea clădirilor publice cu destinație de unități de învățământ, prin finanțarea de activități/ acțiuni specifice realizării de investiții pentru creșterea performanței energetice a acestora.

Activitati:

Măsurile de creștere a eficienței energetice (cu asigurarea condițiilor de confort interior) includ lucrări de intervenție/ activități aferente investiției de bază.

Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare şi care nu conduc la creșterea eficienței energetice.

Domeniu:
Mediu

Termen limita:
16.11.2021

Contributie:
10%

Valoare:
UAT < 5.000 locuitori – maximum 1,5 milioane lei / UAT > 5.000 locuitori – maximum 3 milioane lei.
Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă - HG nr. 332/2014 Dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care determină crearea a minim 100 de locuri de muncă și încurajarea participării active a întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni şi redresarea economiei româneşti.

Activitati:

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă.

Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
• locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiţii;
• locurile de muncă sunt create după depunerea cererii de acord pentru finanțare și după demararea investiţiei, dar nu mai
târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia;
• fiecare loc de muncă creat ca urmare a investiției se menține pentru o perioadă minimă de 5 ani de la data la care acesta a
fost ocupat prima dată.

Investiţiile realizate de întreprinderi în cadrul schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
a) să fie considerate investiţii iniţiale;
b) să conducă la crearea a cel puțin 100 locuri de muncă;
c) să fie viabile şi să determine eficienţa economică a întreprinderii, conform planului de afaceri.

Imobilizările corporale şi necorporale aferente investiţiilor iniţiale trebuie să fie noi.
Este permisă realizarea investiţiei și a locurilor de muncă în mai multe locaţii.

Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
0%

Valoare:
Maximum 26,25 milioane euro - Ilfov / 7,5 milioane euro - Bucuresti
Apel de proiecte culturale – sesiunea II / 2021 Acordarea de finanţări nerambursabile pentru proiecte culturale.

Activitati:

Domeniile pentru care se acordă finanțare: arte vizuale, teatru, muzică, dans, artă digitală și noile medii, educație prin cultură, intervenție culturală, patrimoniu cultural material, patrimoniu cultural imaterial, promovarea culturii scrise, proiecte cu caracter repetitiv.

Ofertele culturale vor putea fi completate în formularul online începând cu 1 martie ora 14:00.
Termenul limită va fi comunicat ulterior.

Domeniu:
Cultura

Termen limita:
01.01.0001

Contributie:
Minim 10%

Valoare:
Variabila
Apel de programe culturale – sesiunea 2021-2023 Acordarea de finanţări nerambursabile pentru programe culturale derulate în perioada 2021-2023.

Activitati:

Domeniile pentru care se acordă finanțare: arte vizuale, teatru, muzică, dans, artă digitală și noile medii, educație prin cultură, intervenție culturală, patrimoniu cultural material, patrimoniu cultural imaterial, promovarea culturii scrise, proiecte cu caracter repetitiv.

Prioritățile programelor multianuale:
• Dezvoltarea de abordări interdisciplinare, colaborative și/sau în coproducţie;
• Sprijinirea adaptării demersurilor artistice la platforme diverse de prezentare și difuzare, inclusiv în mediul digital;
• Promovarea diversităţii și a toleranţei;
• Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură; Dezvoltarea și diversificarea publicului.

Ofertele culturale vor putea fi completate în formularul online începând cu 1 martie ora 14:00.
Termenul limită va fi comunicat ulterior.

Domeniu:
Cultura

Termen limita:
01.01.0001

Contributie:
25%

Valoare:
150.000 - 200.000 lei
ORIZONT EUROPA - EIC Pathfinder: Finanțări pentru dezvoltarea ideilor inovative din domeniul științei și tehnologiei Susținerea explorării ideilor îndrăznețe pentru tehnologii radical noi. Programul salută colaborarea științifică de ultimă generație cu risc ridicat / câștig ridicat și interdisciplinar care stau la baza progreselor tehnologice. Solicitanti eligibili: Orice tip de entitate, din state UE sau partenere și din țări cu venituri mici și medii, Organizații internaționale, inclusiv centre de cercetare europene, care pot aplica în mod individual sau printr-un consorțiu format din minim 2 entități independente.

Activitati:

EIC Pathfinder Challenges impune direcții de cercetare prin provocările lansate. Astfel, entitățile care își introduc aplicația pentru acest program, pe lângă respectarea normelor de etică ștințifică, trebuie să întreprindă activități precum:
• dezvoltarea unor concepte noi, fie să demonstreze, să valideze sau să aducă un plus de valoare unei metode de captare, prelucrare, înțelegere și potrivire a datelor aplicabilă și sistemelor, nu doar omului
(asemeni senzorilor);
• dezvoltarea de aplicații pentru măsurarea și stimularea țesutului cerebral;
• aporturi în progresul terapiei genice și celulare;
• noi modalități de producere bio de hidrogen; proiectare de materiale vii de construcție (corpuri
de diferite forme și dimensiuni, cu multiple utilizări).

Domeniu:
Cercetare

Termen limita:
27.10.2021

Contributie:
0%

Valoare:
+/- 4 milioane EUR/cerere
IMM INVEST ROMANIA Acordarea de facilităţi de garantare de către stat în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, denumite în continuare beneficiari, de către instituţiile de credit.

Activitati:

Programul constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru una dintre următoarele categorii de credite, după cum urmează:

a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi este de 10.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele de investiţii este de 10.000.000 lei;

b) unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici.

Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
31.12.2021

Contributie:
0%

Valoare:
1.800.000 euro
Subprogramul AGRO IMM INVEST Acordarea de facilităţi de garantare de către stat în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, de către instituţiile de credit.

Activitati:

Programul constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program care solicită finanţare pentru nevoile curente de lucru sau pentru realizarea de investiţii. Grantul acordat întreprinderilor mici şi mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, precum şi fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar include şi o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării garantate, cu condiţia încadrării în plafonul specificat de Program.

Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
31.12.2021

Contributie:
0%

Valoare:
225.000 - 1.800.000 euro, in functie de domeniul de activitate

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro