Financing Opportunities (in Romanian)

Filter programs:

PNDR - Programul National de Dezvoltare Rurala, Submasura 4.1a "Investitii in exploatatii pomicole” Creşterea competitivităţii, diversificarea producţiei, creşterea calităţii produselor obţinute şi îmbunătățirea performanţei generale a exploataţiilor pomicole; creşterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivelul fermei şi a comercializării directe a produselor obţinute; dezvoltarea lanţurilor scurte de aprovizionare; eficientizarea costurilor de producţie prin promovarea producerii şi utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei şi prin reducerea consumului de energie.

Activities:
 • investiții în înfiinţarea şi modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înfiinţarea şi reconversia plantațiilor pomicole şi modernizarea parcului de mașini şi utilaje agricole;
 • investiții în înfiinţarea şi modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creşterea suprafeţelor ocupate de material săditor;
 • înfiinţarea şi modernizarea unităţilor de procesare la nivelul fermelor şi investiții în vederea comercializării, doar ca o componenta secundară a proiectului;
 • investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, iar energia obţinută va fi destinată exclusiv consumului propriu;
 • investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei, iar energia obţinută va fi destinată exclusiv consumului propriu;
 • înfiinţarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;
 • investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri;
 • investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor.
Domain:
Agricultură

Deadline:
15/08/2019

Contribution:
Variabila

Value:
Variabila
PNDR - Programul National de Dezvoltare Rurala, Submasura 4.2 - "Schema de ajutor de stat GBER" Înființarea și/ sau modernizarea unităților de procesare și comercializare

Activities:
 • investiţiile individuale şi/ sau colective legate de extinderea capacității de producție/ diversificare produs/ diversificare activitate/ schimbare fundamentală, care conduc la dezvoltarea unor capacităţi de procesare a produselor agricole în produse neagricole şi de comercializare a produselor neagricole, espectarea standardelor europene, incluzând tehnologii moderne, inovaţii şi idei noi, precum şi facilităţi pentru creşterea eficienţei şi productivităţii întreprinderilor şi a valorii adăugate a produselor agricole, investiţii privind facilităţi de colectare, depozitare şi ambalare, sisteme de management al calității, etichetare, promovare şi marketing în cadrul lanţurilor alimentare;
 • investiţii care vor contribui la înființarea de noi unităţi de procesare a produselor agricole şi promovarea lanţurilor alimentare integrate, actiuni ce vor avea ca efect direct crearea de locuri de muncă contribuind astfel la promovarea ocupării forţei de muncă.
Domain:
Agricultură

Deadline:
30/06/2019

Contribution:
Minimum 50% pentru IMM-uri și grupuri de producători/ cooperative, Minimum 60% pentru alte întreprinderi

Value:
Maximum 1.000.000 euro - 2.500.000 Euro / proiect, in anumite conditii
PNDR - Programul National de Dezvoltare Rurala - Submasura 4.3 "Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice - Componenta – infrastructura de irigatii" Imbunatatirea performantei economice a tuturor fermelor si facilitarea restructurarii si modernizarii fermelor, in special in vederea cresterii participarii si orientarii catre piata, cat si a diversificarii agricole. Eficientizarea utilizarii apei in agricultura.

Activities:

Modernizarea infrastructurii secundare de irigatii, cladirilor aferente statiilor de pompare si/sau racordarea la utilitati, sisteme de contorizare a apei, inclusiv constructia/ modernizarea bazinelor de colectare si stocare a apei de irigat.

Domain:
Agricultură

Deadline:
31/08/2019

Contribution:
0%

Value:
Maxim 1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigatii aferente statiilor de punere sub presiune (SPP) Maxim 1.500.000 Euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigatii aferente statiilor de pompare si repompare (SPA, SRP)
PNDR - Programul National de Dezvoltare Rurala - Submasura 4.3.1 - "Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice - Componenta infrastructura de irigatii" Acordarea de sprijin pentru investiții în modernizarea infrastructurii secundare de irigații

Activities:

Investiţii în modernizarea infrastructurii secundare de irigaţii, clădirilor aferente stațiilor de pompare de punere sub presiune și/sau racordarea la utilități, inclusiv construcția/modernizarea bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat.

Domain:
Agricultură

Deadline:
31/08/2019

Contribution:
0%

Value:
Maxim 1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de pompare de punere sub presiune
PNDR - Programul National de Dezvoltare Rurala - Submasura 5.1 "Sprijin pentru investitii in actiuni preventive menite sa reduca consecintele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse si catastrofale - beneficiari publici" Creșterea capacităţii operaționale de prevenire a apariţiei epizootiilor şi combaterea acestora, inclusiv prin diminuarea timpului de reacţie din partea autorităţilor; Reducerea efectelor dezastrelor naturale, evenimentelor adverse şi evenimentelor catastrofale asupra potenţialului de producţie agricolă.

Activities:
 • investiţii în instalatii de dezinfecţie si dezinsecţie;
 • investiţii în cresterea capacităţii operaţionale a laboratoarelor, prin dotarea acestora şi achiziţia de mijloace specializate de transport a probelor;
 • achiziţii de camere frigorifice pentru depozitarea temporară a animalelor sălbatice ucise.
Domain:
Agricultură

Deadline:
30/06/2019

Contribution:
0- 20%

Value:
Variabila
PNDR - Programul National de Dezvoltare Rurala - Submasura 5.1 "Sprijin pentru investitii in actiuni preventive menite sa reduca consecintele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse si catastrofale - beneficiari privati" - Creșterea capacității operaționale de prevenire a apariției epizootiilor și combaterea acestora. - Reducerea efectelor dezastrelor naturale, a evenimentelor adverse și a evenimentelor catastrofale asupra potențialului de producție agricolă.

Activities:
Domain:


Deadline:
30/06/2019

Contribution:
0-20%

Value:
Maximum 250.000 euro / proiect
PNDR - Programul National de Dezvoltare Rurala - Submasura 8.1 "Impaduriri si crearea de suprafete impadurite" Acordarea de sprijin financiar pentru înființarea de plantaţii forestiere, respectiv realizarea de trupuri de pădure și perdele forestiere de protecție.

Activities:
 • Primă de înfiinţare a plantaţiilor forestiere, care acoperă inclusiv costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire - acordată pentru toți beneficiarii schemei.
 • Primă anuală, pentru o perioadă de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi – acordată în funcție de categoria de beneficiar și tipul de teren.
Domain:
Agricultură

Deadline:
28/06/2019

Contribution:
0%

Value:
Maximum 7.000.000 Euro
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 AP3 – OS 3.1 "Reducerea numarului depozitelor neconforme si cresterea gradului de pregatire pentru reciclare a deseurilor in Romania" Promovarea investițiilor în sectorul de deșeuri în vederea conformării cu prevederile acquisului european și a angajamentelor asumate prin sectorul de mediu.

Activities:
 • Proiecte noi integrate/ individuale de consolidarea şi extinderea sistemelor de management integrat al deşeurilor, cu respectarea ierarhiei deşeurilor (prevenire, pregătirea pentru reutilizare, reciclare, alte metode de valorificare, inclusiv tratare şi eliminare);
 • Consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Mediului pentru guvernanța în domeniul de management al deșeurilor (pentru sprijinirea implementării PNGD) precum și a instituțiilor publice cu responsabilități în domeniul managementului deșeurilor, în parteneriat cu Ministerul Mediului;
 • Implementarea unui sistem integrat de management al deşeurilor la nivelul municipiului Bucureşti;
 • Proiecte de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri industriale periculoase și nepericuloase;
 • Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz).
Domain:
Mediu

Deadline:
31/12/2021

Contribution:
Variabila

Value:
Variabila
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 AP4 – OS 4.3 Decontaminarea siturilor poluate istoric – proiecte noi Implementarea unor măsuri de decontaminare şi ecologizare a unor situri contaminate şi abandonate deţinute de autorităţile publice sau pentru care acestea au responsabilitate în procesul de decontaminare.

Activities:
 • Activităţi specifice de reabilitare şi ecologizare a siturilor contaminate istoric;
 • Remedierea amplasamentelor unor facilităţi, în scopul aducerii terenului la starea iniţială în conformitate cu prevederile legale în domeniul protecţiei mediului şi/sau cerinţele specifice privind pragurile concentraţiilor de poluanţi care trebuie atinse în urma decontaminării;
 • Activităţi specifice de inchidere / ecologizare / reabilitare / conservare a zonelor miniere, în vederea reabilitării şi ecologizării terenurilor contaminate;
 • Activități de refacere a ecosistemelor naturale pe suprafața depoluată;
 • Asistență din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor;
 • Elaborare aplicație de finanțare, inclusiv documente suport;
 • Elaborare documentație/documentații de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări și furnizare echipamente.
Domain:
Mediu

Deadline:
31/12/2020

Contribution:
Variabila

Value:
Variabila
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 OS 6.1 Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate Promovarea de actiuni orientate spre cresterea productiei de energie regenerabila, cu accent pe resursele regenerabile mai putin exploatate, respectiv: biomasa, biogaz si geotermie, dar si actiuni de sprijin pentru intarirea retelei de distributie pentru a prelua energie produsa din surse regenerabile.

Activities:
 • Achiziţionarea şi amenajarea terenului în scopul amplasării echipamentelor/instalaţiilor proiectului;
 • Execuția clădirilor şi/sau construcţiilor necesare amplasării şi montării utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor aferente proiectului
 • Achiziţia și montajul de utilaje, instalaţii, echipamente noi, inclusiv a echipamentelor de monitorizare continuă necesare îndeplinirii obiectivului proiectului;
 • Organizarea de şantier
 • Lucrari de racordare la reţeaua Sistemului Electroenergetic Naţional
 • Pregatirea proiectului (elaborare studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentație de atribuire,obținere avize, autorizații, acord de mediu, etc); management proiect; audit proiect; acțiuni de promovare proiect -numai pentru proiectele care nu intra sub incidenta ajutorului de stat.
 • Realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a energiei electrice si/sau termice din biomasa si biogaz
 • Realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a energiei termice pe baza de energie geotermala
Domain:
Energie

Deadline:
01/07/2019

Contribution:
Variabila

Value:
Maximum 15.000.000 Euro
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 OS 6.4 Cresterea economiilor in consumul de energie primara produsa in sisteme de cogenerare de inalta eficienta Promovarea actiunilor de reducere a emisiilor de carbon și de creștere a eficienței energetice prin instalarea de noi capacităţi/modernizarea capacităţilor de cogenerare de înaltă eficienţă.

Activities:
 • Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă (maximum 8 MWe) pe gaz natural şi biomasă
 • Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă care utilizează gaze reziduale (maximum 8 MWe) provenite din procese industriale.
Domain:
Energie

Deadline:
01/07/2019

Contribution:
Variabila

Value:
Maximum 15.000.000 Euro
Programul Operational Capital Uman - AP 4, OS 4.15 "Dezinstitutionalizarea persoanelor adulte cu dizabilitati – tranzitia spre servicii sociale in comunitate" Înființarea de servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi în vederea dezinstituționalizării și prevenirii reinstituționalizării

Activities:

Furnizarea de servicii integrate de sprijin în  vederea tranziției de la servicii de îngrijire instituționalizate către servicii la nivelul comunității, inclusiv în complementaritate cu POR (locuințe protejate, centre de zi) cu respectarea standardelor minime de calitate.

Furnizarea de servicii sociale de tip echipe mobile și îngrijire la domiciliu, inclusiv prin intermediul asistenților personali profesioniști

Furnizarea de servicii de consiliere socială, juridică şi de informare a persoanelor adulte cu dizabilități care părăsesc centrele de tip rezidențial în vederea reintegrării acestor persoane în societate

Domain:


Deadline:
01/07/2019

Contribution:
Variabila

Value:
Maximum 3.000.000 euro
Programul Operational Capital Uman - AP 6, OS 6.2 & 6.6 "Educație de calitate în creșe la nivel național" Creșterea participării la învăţământul antepreșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive

Activities:

Dezvoltarea unui cadru instituțional coerent pentru educaţia şi îngrijirea copiilor antepreşcolari (ex. cadrul de management instituţional, cadrul curricular metodologic naţional, promovare de bune practici educaţionale pentru Educație si Îngrijire Copii Preșcolari – EÎCP etc.).

Asigurarea/ dezvoltarea și utilizarea de noi servicii şi materiale de învăţare pentru copiii din învățământul ante-preșcolar, în special pentru copiii aparținând minorității roma și copiii cu dizabilități;

Promovarea de bune practici în aria facilitării accesului la EÎCP, valorificând rezultatele unor proiecte/programe inițiate/dezvoltate în
parteneriat, inclusiv la nivel transnațional;

Încurajarea mobilității personalului didactic prin scheme de mobilitate profesională, asigurarea unor programe de mentorat, în vederea
extinderii utilizării metodelor activ-participative de educație bazate pe noul curriculum şi pe nevoile copiilor mici;

Perfecționarea profesională specializată a resurselor umane pentru învățământul antepreșcolar;
Alte măsuri care vin în sprijinul îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite în cadrul acestei PI

Domain:


Deadline:
30/12/2019

Contribution:
0%

Value:
Maximum 4.000.000 euro
Programul EUROPA CREATIVA Protejează si promovează diversitatea culturala si lingvistica Europeană si stimulează bogăția culturala a Europei. Sprijină adaptarea sectoarelor culturale si creative la era digitala si la globalizare. Oferă deschidere către noi oportunități, piețe si categorii de public internaționale.

Activities:

Subprogramul Cultura finanțează proiectele de cooperare intre minimum 3 tari; proiectele de traduceri literare; platformele europene dedicate mobilității si promovării creatorilor; rețelele europene care contribuie la profesionalizarea si întărirea capacitații sectoarelor culturale si creative de a lucra la nivel transnațional; premiile UE pentru patrimoniu cultural, literatura, arhitectura si muzica, Capitalele europene ale culturii si Marca patrimoniului european.

Subprogramul Media oferă sprijin pentru formare, pentru elaborarea de concepte si proiecte de jocuri video, pentru includerea in programele de televiziune a operelor audiovizuale europene, pentru distribuția de filme europene nonnaționale, pentru acces la piețe, pentru festivaluri de film, pentru distribuția transnaționala a filmelor europene, pentru distribuția de filme europene non-naționale, pentru fonduri de coproducție internaționale, pentru organizarea in rețea a cinematografelor care proiectează filme europene, pentru dezvoltarea publicului, pentru elaborarea proiectelor individuale si pentru finanțarea pachetelor de proiecte.

Domain:
Cultura

Deadline:
31/12/2023

Contribution:
Variabila

Value:
Variabila
Programul ERASMUS+ Îmbunătățirea șansele de angajare ale tinerilor prin dobândirea de competente suplimentare apreciate de angajatori, precum si îmbunătățirea competentelor lingvistice.

Activities:
 • Acțiuni gestionate de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale: Proiecte de mobilitate, parteneriate strategice, dialogul structurat
 • Întâlniri ale tinerilor cu responsabilii politicilor de tineret, acțiuni gestionate de Agenția Executiva pentru Educație, Audiovizual si Cultura de la Bruxelles, dezvoltarea capacitații instituționale in domeniul tineretului, evenimente majore
 • Serviciul European de Voluntariat.
Domain:
Educaţie

Deadline:
31/12/2023

Contribution:
Variabila

Value:
Variabila
Program Orizont 2020 Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare in cadrul Uniunii Europene

Activities:

Structura Programului Cadru Orizont 2020: Excelenta stiintifica · Tehnologii viitoare si emergente · Actiunile Marie Curie · Infrastructuri de cercetare · Consiliul European pentru Cercetare (ERC) Pozitia de lider in sectorul industrial · Tehnologiile informatiei si comunicatiilor (TIC) · Nanotehnologii si materiale avansate · Spatiu · Accesul la finantarea de risc · Inovarea in IMM-uri · Tehnologii generice esentiale (KET) Provocari societale · Sanatate, schimbari demografice si bunastare · Surse de energie sigure, ecologice si eficiente · Mijloace de transport inteligente, ecologice si integrate · Combaterea schimbarilor climatice, utilizarea eficienta a resurselor si a materiilor prime · Societati favorabile incluziunii, inovatoare si reflexive · Securitate alimentara, agricultura durabila, cercetare marina si maritima si bioeconomie · Societati sigure - protejarea libertatii si securitatii Europei si cetatenilor sai Alte activitati · Raspandirea excelentei si largirea participarii · Stiinta cu si pentru societate

Domain:
Educaţie

Deadline:
31/12/2023

Contribution:
Variabila

Value:
Variabila
Europa pentru cetateni Înțelegerea de către cetăţeni a Uniunii, a istoriei şi diversităţii acesteia, promovarea cetăţeniei europene şi îmbunătăţirea condiţiilor de participare civică şi democratică la nivelul Uniunii

Activities:
 1. „Memoria europeană”

Priorităţi tematice pentru cererile din anii 2019-2020: Comemorarea evenimentelor majore care au schimbat cursul istoriei europene recente; Societatea civilă şi participarea civilă în cadrul regimurilor totalitare; Antisemitism, anti-ţiganism, xenofobie,homofobie şi alte forme de intoleranţă: ce învăţaminte tragem pentru prezent;Tranziţia democratică şi aderarea la Uniunea Europeană.

 1. „Implicarea democratică şi participare civică” (2 măsuri active): 2.1 infrăţiri între oraşe/comune, 2.3 proiecte ale societăţii civile.

Prioritati tematice pentru cererile din anii 2019-2020: Să dezbatem viitorul Europei şi să ne ridicăm împotriva euroscepticismului; Promovarea solidarităţii în perioade de criză; Promovarea dialogului intercultural şi a întelegerii reciproce şi combaterea stigmatizării migranţilor şi a grupurilor minoritare.

Domain:
Societate civila

Deadline:
01/09/2019

Contribution:
0%

Value:
25.000 - 150.000 euro, in functie de situatie
Programul de competitivitate pentru intreprinderi si IMM-uri COSME Sprijinirea IMM-urilor în facilitarea accesului la finanțare, sprijinirea internaționalizării și a accesului la piețe, crearea unui mediu favorabil competitivității, promovarea culturii antreprenoriale.

Activities:
Domain:
Competitivitate

Deadline:
31/12/2023

Contribution:
Variabila

Value:
Variabila
Proiecte de cercetare ERANET / ERANET Cofund Consolidarea sistemului național de CDl prin intensificarea colaborării in cercetarea europeana de excelenta; Consolidarea sistemului național de CDl prin intensificarea cooperării internaționale – lansarea de apeluri tematice comune in parteneriat cu alte tari, activități comune de cercetare, echipe de cercetare mixte, in vederea accesării altor fonduri disponibile prin programele de cercetare-dezvoltare la nivel internațional; Creșterea vizibilității României la nivel internațional in domeniul cercetării si inovării

Activities:

Proiectele declarate câștigătoare in urma competițiilor trans-naționale ERA-NET/ERANET Cofund sunt finanțate din fonduri publice, respectiv din Planul NAȚIONAL de Cercetare Dezvoltare si Inovare pentru perioada 2015 – 2020 (PNCDl III), Programul 3 – Cooperare europeana si internaționala, Subprogramul 3.2 Orizont 2020. Bugetul alocat instrumentului ERA-NET/ERANET Cofund in cadrul Subprogramului 3.2 Orizont 2020 al PNCDl III, pentru perioada 2016-2019 este următorul: 2016: 3.575.500 lei; 2017: 17.000.000 lei; 2018: 22.450.000 lei; 2019: 25.000.000 lei.

Domain:
Cercetare

Deadline:
31/12/2019

Contribution:
0%

Value:
Valoare grant: Maxim 250.000 euro, in situația in care Romania este coordonatorul proiectului trans-național; Maxim 200.000 EUR, in situația in care Romania este partener in proiectul transnațional.
Programele de finantare ale Ministerului pentru Romanii de pretutindeni Sprijinirea activității românilor de pretutindeni prin acordarea de finanţări nerambursabile şi alte mijloace de sprijin financiar, în limita bugetului alocat, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, eficacităţii utilizării fondurilor publice, transparenţei şi a tratamentului egal.

Activities:

Programul Cultură - "Constantin Brâncuşi"- păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice a românilor din vecinătate, din emigraţie şi din diaspora de mobilitate, precum şi întărirea legăturilor dintre România şi comunităţile româneşti din afara graniţelor ţării.
Programul Mass-media - "Mihai Eminescu"- păstrarea şi afirmarea identităţii culturale a românilor, promovarea României şi a valorilor comunităţilor româneşti, prin sprijinirea massmediei de expresie românească din comunităţile româneşti de peste hotare.
Programul Educaţie - "Nicolae Iorga"- sprijinirea procesului de integrare a românilor care îşi au domiciliul/reşedinţa în străinătate în paralel cu păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a românilor de pretutindeni şi formarea noii generaţii, care să reprezinte România şi interesele româneşti în străinătate.
Programul Spiritualitate şi tradiţie - "Andrei Şaguna"- păstrarea identităţii spirituale şi respectarea libertăţii religioase a românilor de pretutindeni.
Programul Societatea civilă - "Dimitrie Gusti"- sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului asociativ în comunităţile locuite de români şi solidaritatea pe care societatea civilă o generează în rândul comunităţilor de români.

Domain:
Educaţie

Deadline:
31/12/2023

Contribution:
Minimum 10%

Value:
50.000 - 130.000 euro
Schema de ajutor de stat - Finantarea proiectelor CDI conform Programului Cooperare Europeana si Internationala Cresterea competitivitatii internationale a cercetarii romanesti in atragerea finantarii externe pentru cercetare, consolidarea sistemului national de cercetare dezvoltare si inovare prin intensificarea cooperarii stiintifice internationale, participarea Romaniei la Programul Orizont 2020, la Initiativele Comune de Programare (JPI), la Parteneriatele Europene pentru Inovare (EIP) etc; reprezentarea Romaniei in organizatii si programe paneuropene si internationale de cercetare; cresterea vizibilitatii Romaniei in domeniul cercetarii, dezvoltarii si inovarii.

Activities:

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare care beneficiaza de ajutor trebuie sa se incadreze intr-una sau mai multe din categoriile urmatoare: cercetare fundamentala; cercetare industriala; dezvoltare experimentala; studii de fezabilitate; activitati de inovare.

Tipuri de proiecte finantate: Proiecte demonstrative, integrate, inovative; Proiecte CD si suport specifice; Proiecte suport specifice.

Domain:
Cercetare

Deadline:
31/12/2023

Contribution:
Variabila

Value:
7,5 - 40 milioane euro, in functie de situatie
Schema de ajutor de stat - Finantarea proiectelor CDI conform Programului Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin CDI - Stimularea progresului intreprinderilor pe lanturile de valoare si a parteneriatelor cu universitatile publice, prin maximizarea valorii adaugate din productia de bunuri inovatoare bazate pe cercetare stiintifica; - Cresterea capacitatii intreprinderilor de a absorbi tehnologie de ultima generatie si de a adapta aceste tehnologii la nevoile pietelor-tinta; - Crearea unui mediu stimulativ pentru initiativa sectorului privat; - Sustinerea proceselor de specializare inteligenta.

Activities:

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare care beneficiaza de ajutor trebuie sa se incadreze intr-una sau mai multe din categoriile urmatoare: cercetare fundamentala; cercetare industriala; dezvoltare experimentala; studii de fezabilitate; activitati de inovare.

Tipuri de proiecte finantate: Proiect experimental-demonstrativ (demonstrare concept) / Proiect de dezvoltare experimentala / Proiect de transfer la operatorul economic / Proiect de valorificare la operatorul economic; Cecuri de inovare; Cluster inovativ; Centru de competenta; Platforme tehnologice / Centre de transfer tehnologic; Parc stiintific.

Domain:
Cercetare

Deadline:
31/12/2020

Contribution:
Variabila

Value:
7,5 - 40 milioane euro, in functie de situatie
Schema de ajutor de stat Finantarea proiectelor CDI conform Programului Dezvoltarea sistemului national de cercetare-dezvoltare - Dezvoltarea resurselor umane, a infrastructurii si a institutiilor de profil; - Cresterea eficientei utilizarii resurselor in organizatiile publice, prin dezvoltarea mecanismelor de monitorizare si evaluare a calitatii si relevantei activitatilor CDI; - Cresterea atractivitatii sistemului si deschiderea organizatiilor de cercetare catre comunitatea internationala; - Modernizarea administratiei publice din sectorul cercetarii.

Activities:

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare care beneficiaza de ajutor trebuie sa se incadreze intr-una sau mai multe din categoriile urmatoare: cercetare fundamentala; cercetare industriala; dezvoltare experimentala; studii de fezabilitate; activitati de inovare.

Tipuri de proiecte finantate: Proiecte de cercetare (Doctorat/ post-doctorat, stimulare constituire echipe independente, reintegrarea cercetatorilor din diaspora, burse pentru cercetatori debutanti, mobilitatea cercetatorilor, premiere rezultate cercetare); Suport CDI  (Dezvoltare institutionala, investitii, integrare si interconectare).

Domain:
Cercetare

Deadline:
31/12/2020

Contribution:
Variabila

Value:
7,5 - 40 milioane euro, in functie de situatie

BIRDA
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contact us at
contact@adrbi.ro