28 septembrie 2022 - Granturi pentru IMM – POC 4.1.1.- Bis


Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii eligibile pot obține granturi între 50.000 și 500.000 de euro pentru investiții în cadrul POC 4.1.1- Bis „Investiții în retehnologizare acordate IMM din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență”.

Calendarul lansării măsurii anunțat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene:

 • Potențialii beneficiari se pot înrola în aplicația de granturi IMM RECOVER pentru pregătirea documentelor începând cu data de 28 septembrie 2022, dată la care începe perioada de preînscriere;
 • Lansarea apelului de proiecte și depunerea propunerilor de proiecte în aplicația informatică IMMRECOVER se estimează că va avea loc pe data de 07 octombrie 2022;
 • Înregistrarea şi transmiterea cererilor de finanțare (proiectelor) în aplicaţia electronică IMMRECOVER, împreună cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului ar putea fi efectuate începând cu data de 07 octombrie 2022, ora 10.00, pentru o perioadă de 7 zile calendaristice;
 • Apelul se va încheia pe data de 13 octombrie 2022, ora 23:59:59;

Grantul va fi acordat în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar 2021. Cofinanțarea proprie a beneficiarilor se asigură în procent de 30%–60% pentru întreprinderi mijlocii, respectiv 25%-50% pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici, în funcție de regiuni. Din regiunea București-Ilfov, numai Ilfov parțial este eligibil, iar intensitatea maximă a ajutorului financiar, în funcție de tipul întreprinderii în județ va fi de 45%-65%. Durata de implementare a proiectelor nu va depăși data de 31.12.2023.

Cheltuieli eligibile și încadrarea acestora:

 1. a) cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spaţiilor de producţie (20/63) care fac obiectul cererii de finanţare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări, exceptate de la autorizare, cheltuieli de sistematizare şi amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilităţi, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiţiei şi sunt incluse în valoarea acesteia. Cheltuiala cu lucrările de modernizare este considerată eligibilă doar în măsura în care este aferentă unei investiţii iniţiale;
 2. b) cheltuieli pentru investiţia de bază care cuprind:
 • dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu şi fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente (15/54) - care cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Dacă este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice şi efectuarea reţelelor aferente, se pot include şi cheltuieli cu racordarea utilităţilor necesare obiectivului - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului (13/40);
 • cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe (15/54);
 • cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto (6/14) care sunt necesare activităţii de producţie/servicii, transport şi distribuţie, cu excepţia mijloacelor de transport care sunt aferente activităţii administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanţare;
 • cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;
 1. c) cheltuieli cu transformarea digitală - active necorporale (22/76) - care cuprind cheltuieli cu achiziţionarea de brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăşi 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului;
 2. d) taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă potrivit legislaţiei naţionale în domeniul fiscal şi nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3) litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările şi completările ulterioare, aferentă cheltuielilor eligibile.

 

Informații suplimentare și referințe:

https://mfe.gov.ro/poc-ghidul-aferent-actiunii-4-1-1-bis-investitii-in-retehnologizare-acordate-imm-urilor-din-domeniul-industriei-alimentare-si-al-constructiilor-in-vederea-refacerii-capacitatii-de-rezili/

 

Pentru detalii privind activitățile și serviciile EEN, vă rugăm să ne transmiteți un mesaj la imm@adrbi.ro

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro