29 noiembrie 2023 - Fonduri europene pentru solutii circulare sistemice in turismul durabil


Comisia Europeana a lansat apelul de propuneri de proiecte „Soluții circulare sistemice pentru un turism sustenabil” în cadrul programului Horizon Europe, cu termen 22 februarie 2024. Apelul este destinat finanțării soluțiilor inovative care vor contribui la i) accelerarea tranziției la nivel regional, rural, local/urban și a tranziției bazate pe comportamentul consumatorilor; ii) îmbunătățirea durabilității industriale europene, a competitivității și independenței resurselor și iii) îmbunătățirea beneficiilor pentru consumatori și cetățeni.

 

În mod particular, proiectele propuse vor conduce la următoarele rezultate:

  • extinderea serviciilor de turism circular, în care utilizarea substanțelor dăunătoare și generarea deșeurilor să fie minimizate și utilizarea energiei, a terenului și a apei să fie eficientă;
  • implementarea soluțiilor sistemice replicabile pentru orașe și regiuni, în care circularitatea este încorporată în designul serviciilor, atât destinate rezidenților, cât și vizitatorilor, având în vedere nevoile specifice ale teritoriului (urban, rural, periferic);
  • sporirea utilizării practicilor circulare, de zero poluare și neutre din punct de vedere al climei la nivelul furnizorilor și utilizatorilor de servicii turistice și participarea activă a utilizatorilor la aplicarea soluțiilor circulare sistemice;
  • implementarea de soluții inovatoare și tehnologii noi, accesibile (inclusiv tehnologii digitale precum IA, robotică, IoT și blockchain) care susțin transformarea circulară a tuturor actorilor de pe diferitele paliere sistemice;
  • crearea de locuri de muncă care facilitează circularitatea pentru diferite sectoare, servind pe cei care locuiesc sau vizitează orașele și regiunile;
  • adoptarea, replicarea și vizibilitatea asupra soluțiilor circulare sistemice pentru turismul durabil, care contribuie economic, social și ecologic la realizarea obiectivelor Pactului Verde European, planului de acțiune pentru economia circulară, strategiei pentru bioeconomie, strategiei industriale și agendei UE pentru turism, la nivel local, regional, național și european.

Se așteaptă ca propunerile să implementeze și să demonstreze soluții circulare sistemice la nivelul orașelor și regiunilor și să includă mai multe sectoare care concură la furnizarea de servicii pentru vizitatori și rezidenți, cum ar fi ospitalitatea, transportul, cultura, agrementul, activitățile bazate pe resurse naturale.

Turismul poate consuma cantități mari de energie, apă și plastic, care degradează calitatea mediului în zonele de destinație și ecosistemele turistice, afectând viața rezidenților. Turismul circular ar trebui să ia în considerare gestionarea deșeurilor și a apei, bateriilor și vehiculelor, a aparatelor electronice și tehnologiei informației, ambalajelor, plasticului, construcțiilor și clădirilor, emisiilor de gaze cu efect de seră ale mijloacelor care asigură mobilitatea locală și la distanță, a unităților de cazare și de alimentație publică.

Propunerile vor aborda cel puțin unul dintre aceste sectoare menționate mai sus.

Complexitatea ecosistemului turistic constă în faptul că industria este profund interconectată și dependentă de multiple lanțuri de resurse și bunuri de consum. Actorii din turism pot acționa atât ca facilitatori ai circularității într-un context economic mai larg, cât și să beneficieze de modele de circularitate din alte ecosisteme industriale. Propunerile ar trebui să dezvolte și să demonstreze modele noi și circulare de afaceri și soluții tehnologice pentru a schimba modul în care funcționează turismul, permițând afacerilor și destinațiilor să fie durabile. Acest lucru include dezvoltarea de abordări sistemice care să orienteze comportamentul consumatorilor, fie rezidenți sau turiști, către circularitate și să îi stimuleze să participe la practici circulare.

Soluțiile sistemice circulare implementate ar trebui să abordeze dimensiunile economice, sociale și de mediu ale tranziției către turismul circular și să includă componente științifice, tehnologice, comportamentale și de guvernanță. Se așteaptă ca propunerile să implice actorii relevanți, respectiv administrațiile publice, organizațiile de management al destinației turistice, serviciile din sectorul privat și din industrie, cetățenii (rezidenți și vizitatori), organizațiile neguvernamentale și noile tipuri de actori care decurg din economie colaborativă.

Dezvoltarea de soluții sistemice trebuie să ia în considerare costurile de tranziție de la modelele existente la cele noi, analizând compromisurile și provocările legate de implementarea și demonstrarea lor. Deoarece ecosistemul turistic este compus în cea mai mare parte din mici actori, microîntreprinderi și IMM-uri, soluțiile sistemice la nivelul orașelor și regiunilor ar trebui să dezvolte și să testeze modalități inovatoare și colaborative de a crea obiective, ținte și procese comune. Implementarea tehnologiilor precum IA, robotică, IoT și blockchain ar putea fi, de asemenea, luate în considerare într-un mod sensibil la context. Cu toate acestea, propunerile ar trebui să investigheze și soluții simple, cu costuri reduse și tehnologii low-tech. Proiectele ar trebui să analizeze obstacolele și factorii de stimulare care pot să apară în implementare și să ofere recomandări strategice clare și precise pentru autoritățile locale cu privire la modul de îmbunătățire a turismului circular. Fiecare soluție sistemică circulară ar trebui să abordeze externalitățile sociale, economice și de mediu și să contribuie la bunăstarea comunităților locale, îmbunătățind în același timp comportamentul circular al vizitatorilor.

Soluțiile sistemice circulare implementate și modelele lor de afaceri ar trebui să demonstreze un potențial ridicat de replicabilitate și scalabilitate pentru a contribui la tranziția generală a turismului către practici mai durabile și reziliente. În timpul implementării și până la sfârșitul ciclului lor de viață, se așteaptă ca propunerile selectate să pregătească și să împărtășească orientări clare și cuprinzătoare privind soluțiile sistemice circulare adoptate, inclusiv punctele lor forte și slabe, în principal pentru utilizarea operatorilor economici din sector.

În ceea ce privește aspectele teritoriale ale tuturor soluțiilor propuse, propunerile ar trebui să contribuie la obiectivele Inițiativei Orașelor și Regiunilor Circulare (CCRI) a Comisiei Europene. Sunt încurajate activitățile comune cu proiectele CCRI.

Nivelul de pregătire tehnologică vizat la sfârșitul proiectelor este între 6 și 8.

Se vor finanța 2 proiecte, cu câte o contribuție UE de circa 5 mil. euro.

Detaliile privind admisibilitatea, eligibilitatea, criteriile de acordare a finanțării etc. sunt disponibile in portalul Funding and Tender Opportunities. Pagina dedicată apelului include o facilitate de căutare de parteneri.

 

Informații suplimentare și referințe

Systemic circular solutions for a sustainable tourism HORIZON-CL6-2024-CircBio-01-4: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2024-circbio-01-4?keywords=tourism&programmePeriod=2021%20-%202027&frameworkProgramme=43108390

Inițiativa Orașe și Regiuni Circulare: https://circular-cities-and-regions.ec.europa.eu/

Urmăriți-ne în fiecare joi pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe pagina de Facebook a ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 

Pentru detalii privind activitățile noastre și serviciile oferite, vă rugăm să trimiteți mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro