22 septembrie 2022 - Primul mecanism romanesc de sprijinire a tranzitiei catre economia circulara


La sfârșitul lunii august a.c., Guvernul României a aprobat un mecanism care să stimuleze și să sprijine întreprinderile în efortul de a trece la un model de afaceri mai sustenabil, bazat pe principiile economiei circulare.

Mecanismul de sprijin se va implementa prin intermediul unei scheme de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară, aprobată prin Ordonanța Guvernului nr. 27 din 24.08.2022 și va fi gestionat de Ministerul Economiei. Schema de minimis va finanța proiecte care includ activități eligibile din următoarele categorii:

a) transfer tehnologic pentru prevenirea generării de deșeuri și reducerea acestora, precum și utilizarea eficientă a resurselor, reutilizare, reparare și reciclare;

b) dezvoltarea activităților de cercetare/inovare, proiectare ecologică a produselor și serviciilor care să promoveze principiile economiei circulare;

c) înființarea și/sau dotarea și/sau modernizarea laboratoarelor de testare pentru materialele și produsele rezultate din activități de economie circulară, precum și acreditarea acestora, după caz;

d) înființarea și/sau dotarea și operarea de centre de reparații și recondiționare a bunurilor în vederea reutilizării deșeurilor și reparării bunurilor;

e) extinderea activităților de reciclare a deșeurilor;

f) crearea unei platforme electronice, unice la nivel național, care pe baza informaților introduse de utilizatori face automat legătura între vânzător și cumpărător;

g) realizarea de centre de colectare și valorificare a produselor din lână, in, cânepă, textile, rezultate din aplicarea principiilor economiei circulare;

h) reciclarea/reutilizarea și/sau valorificarea deșeurilor industriale generate în materii prime secundare sau produse cu valoare adăugată mai mare decât cea a deșeului din care provin;

i) modernizarea instalațiilor de reciclare existente care să determine emisii de gaze cu efect de seră - denumite în continuare GES, cu cel puțin 30% mai mici, precum și reduceri ale nivelurilor altor categorii de poluanți în raport cu linia tehnologică existentă;

j) introducerea/extinderea producției produselor care nu conțin plastic, alternative la produsele din plastic de unică folosință;

k) introducerea/extinderea producției de ambalaje care nu conțin plastic.

Întreprinderile beneficiare vor trebui să îndeplinească un set de condiții, de exemplu să fie înființate și să funcționeze în mod legal, să respecte regulile de acordate a ajutoarelor de minimis sau să dețină resursele financiare necesare asigurării cofinanțării. 

Domeniile beneficiare ale acestei finanțări sunt prioritare pentru conceptul de circularitate, respectiv pentru tranziția la o utilizare eficientă a resurselor naturale pe tot ciclul de viață al produselor, precum și transformarea deșeurilor în noi resurse pentru alte industrii. Astfel, se vor finanța sectoare cum ar fi cele ale textilelor și îmbrăcăminții, produselor chimice, farmaceutice, cauciucului și maselor plastice, construcțiilor de mașini și mijloace de transport sau fabricării de calculatoare. De asemenea, se vor finanța sectoarele direct legate de managementul deșeurilor sau activitățile de reparații.

Bugetul maxim al schemei este de 8 milioane euro. Se așteaptă ca schema să finanțeze un număr de maxim 60 de proiecte.

Suma maximă acordată unui beneficiar este egală cu echivalentul în lei al sumei de 200.000 de euro, iar plata se va efectua eșalonat. Suma minimă pentru un proiect este egală cu echivalentul în lei al sumei de 15.000 de euro. Proiectele din cadrul schemei vor fi finanțate în procent de 85% din cheltuielile eligibile, beneficiarii fiind obligați să asigure o cofinanțare de 15% din surse proprii.

Cheltuielile eligibile includ realizarea de investiții în active corporale și necorporale și eventualele salarii aferente noilor locuri de muncă create prin implementarea proiectului.

Schema va putea fi accesată până în anul 2023, inclusiv, proiectele urmând să se implementeze până la sfârșitul anului 2025. Un proiect nu poate depăși în implementare 16 luni de la data încheierii contractului de finanțare.

Solicitanții de fonduri vor putea depune proiectele în cadrul unor sesiuni de câte 30 de zile lucrătoare care urmează să fie comunicate de către Ministerul Economiei pe website-ul său, cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte. Cererile de finanțare vor include documente care să probeze îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și selecție, inclusiv un plan de investiții si o analiză cu privire la caracterul de circularitate a proiectului propus pentru finanțare.

 

Informații suplimentare și referințe

Ordonanța nr. 27/24.08.2022 privind reglementarea unor măsuri financiare prin instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară:  https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/258656

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

Pentru detalii privind activităţile noastre şi serviciile oferite, vă rugăm să trimiteţi mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro