WeSTEMEU


       

NOU!  27-28.02.2024 Cel de-al doilea eveniment interregional din cadrul proiectului WeSTEMEU organizat la Bucureşti

Broșura proiectului WeSTEMEU

Prezentare WeSTEMEU în cadrul „Voices of progress”, eveniment organizat de Asociaţia Femeilor în Inginerie, Ştiinţă şi Tehnologie (AFIST)

19-21 septembrie 2023 Vizită de studiu şi întâlnire de parteneriat organizate ȋn cadrul proiectului WeSTEMEU în Lituania (Vilnius)

27 iulie 2023 - Prima întâlnire cu actorii regionali din cadrul proiectului WeSTEMEU 

WeSTEMEU (Women for Science, Technology, Engineering, and Mathematics in Europe), co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Programul Interreg Europe (obiectiv de politică 4 „O Europă mai socială”, obiectiv specific „Ocuparea forţei de muncă”) este un proiect dezvoltat în parteneriat de către 9 parteneri din 6 ţări ale Uniunii Europene, cu scopul de a îmbunătăți instrumentele de politică referitoare la creșterea numărului de femei angajate în sectoarele STEM - Știinţă, Tehnologie, Inginerie şi Matematică, îmbunătățirea diversității la locul de muncă și a accesibilității locurilor de muncă, contribuind astfel la eficacitatea și incluziunea pieței forței de muncă și la accesul femeilor la locuri de muncă de calitate.

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:

  1. Promovarea schimbului interregional de experiență, reunirea cunoștințelor regionale obţinute de la factorii publici de decizie, practicieni și alte părți interesate relevante din sfera publică, precum şi de la angajatorii privați și sectorul educațional, creând noi oportunități de învățare reciprocă și de dezvoltare a politicilor comune.
  2. Implicarea în consolidarea capacităților interregionale, identificarea și schimbul de bune practici și integrarea acestora pentru a favoriza o implicare sporită a femeilor în domeniul STEM în conformitate cu obiectivele Agendei europene pentru competențe, luând în considerare, de asemenea, directiva UE privind echilibrul dintre viaţa profesională și cea privată.
  3. Monitorizarea și evaluarea impactului progreselor înregistrate în ceea ce privește îmbunătățirea politicilor și efectul acestora.

WeSTEMEU este un proiect bazat pe transferul de cunoștințe între organizații din diferite domenii. Printr-un proces de studiere și identificare a bunelor practici, proiectul își propune să dezvolte o înțelegere profundă a strategiilor și politicilor publice pentru promovarea domeniilor STEM în rândul femeilor. Proiectul pornește de la identificarea decalajelor existente în ceea ce privește accesul la aceste domenii și propune intervenții pentru îmbunătățirea acestora. Scopul metodologic al WeSTEMEU este de a valorifica cunoștințele tehnice ale fiecărei organizaţii participante prin implementarea acestora în propriul teritoriu.

Condus de Consiliul Local din Igualada (Spania), proiectul se va baza pe vizite de studiu la fața locului la fiecare organizaţie parteneră participantă. În timpul acestor vizite, fiecare partener va împărtăși cele mai bune practici identificate în contextul său, care vor fi ulterior supuse unei analize cuprinzătoare și unui studiu comun. Rezultatele finale și concluziile proiectului vor fi prezentate la Bruxelles în 2027.

WeSTEMEU contribuie la o mai mare coeziune socială și economică în UE, contribuind astfel în mod direct la Politica de coeziune socială. De asemenea, contribuie la promovarea egalității de gen în cercetare și inovare, parte a Strategiei privind egalitatea de gen pentru perioada 2020-2025. Proiectul este în concordanță cu Agenda europeană a competențelor pentru competitivitate durabilă și echitate socială şi rezilienţă. Strategia Comisiei privind femeile în domeniul digital pentru facilitarea participării active a femeilor în acest sector este, de asemenea, relevantă. Proiectul consolidează egalitatea de șanse și nediscriminarea și respectă principiul egalității de gen - principii orizontale ale Programului Interreg Europe.

Proiectul se desfăşoară în perioada martie 2023 - mai 2027 şi include următorii parteneri:

- Igualada Municipality (Spania) – Lider de parteneriat

- Public Institution Lithuanian Innovation Centre (Lituania)

- Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (România)

- Computer Technology Institute and Press Diophantus (Grecia)

- Rzeszow Regional Development Agency (Polonia)

- Podkarpackie Region (Polonia)

- Atlantic Technological University (Irlanda)

- Bucharest – Ilfov Regional Development Agency (România)

- Region of Western Greece (Grecia)

Autorităţi asociate (responsabile de instrumentul de politică vizat) implicate în proiect: Ministry of Economy and Innovation (Lituania), Ministry for Research, Innovation and Digitalization (România) şi Donegal County Council (Irlanda).

Valoarea totală a proiectului este de 1.649.692 euro, din care valoarea bugetului Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov este de 139.200 euro (111.360 euro finanţare FEDR şi 27.840 euro contribuţia proprie din surse publice).

Mai multe detalii: https://interregeurope.eu/westemeu

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro