Dezvoltarea Regionala in Romania


1995

Se initiaza proiectul pentru elaborarea documentului intitulat Carta Verde a Dezvoltarii Regionale, de catre Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei, prin care au fost stabilite jaloanele politicii de dezvoltare regionala a Romaniei pentru demararea etapei de pregatire a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana si prin care s-au stabilit modelele cooordonarii structurale la nivel national, inclusiv descrierea structurii organizationale a viitoarelor Agentii pentru Dezvoltare Regionala cu rol in implementarea politicii de dezvoltare regionala.

1997

Este finalizat si adoptat documentul intitulat Carta Verde a Dezvoltarii Regionale.

1998

- Se semneaza, de catre Guvernul Romaniei, Documentul de pozitie pentru Capitolul 21, completat de Parteneriatul pentru aderare si Foaia de parcurs comuna pentru Romania si Bulgaria, documente de baza ale politicilor regionale nationale ale Romaniei si Bulgariei.

- Este adoptata Legea nr.151 /15 iulie 1998 privind dezvoltarea regionala in Romania, prin care se stabilesc cadrul institutional, obiectivele, competentele si instrumentele specifice politicii de dezvoltare regionala in Romania.

-Se infiinteaza Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala.

1999

Se infiinteaza Agentiile pentru Dezvoltare Regionala si Consiliile pentru Dezvoltare Regionala

2002

- Se deschide Capitolul 21 de negociere a aderarii Romaniei la U.E., care trasa criteriile ce trebuiau indeplinite de tara noastra si eligibilitatea pentru Fondul Social si Fondul de Coeziune, respectiv Acquis-ul comunitar si modalitatile de
implementare.

- Ministerul Dezvoltarii si Prognozei este desemnat ca institutie responsabila cu elaborarea Planului National de Dezvoltare, pe baza caruia Romania negociaza Cadrul de sprijin comunitar cu Comisia Europeana.

- Se desemneaza Ministerul Integrarii Europene ca autoritate de management pentru Cadrul de sprijin comunitar, avand responsabilitatea coordonarii implementarii asistentei comunitare prin fondurile structurale.

2004

- Este adoptata legea 315/2004, care stabileste obiectivele de baza ale politicii de dezvoltare regionala in Romania, precum si atributiile ce le revin Agentiilor pentru
Dezvoltare Regionala, ca promotoare ale dezvoltarii socio-economice la nivel regional.

- Ministerul Finantelor Publice este desemnat ca autoritate de management pentru Cadrul de sprijin comunitar.

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor e desemnat Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional (POR) 2007-2013, iar ADR-urile sunt desemnate Organisme Intermediare.

2014

Se constituie Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020, iar Agenţiile pentru Dezvoltare Regională sunt desemnate Organisme Intermediare pentru acest Program.

2020

Guvernul României, prin OUG 122/2020, încredinţează ADR-urilor rolul de Autoritate de Management cu "toate funcțiile si atribuțiile specifice unei autorități de management." (Art. 3).

2021

Parlamentul României adoptă legea 277/26 nov. 2021, prin care se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122 din
29 iulie 2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 din 31 iulie 2020.

2022

Guvernul României emite ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 27 iunie 2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea gestionării fondurilor europene nerambursabile destinate dezvoltării regionale (completare/modificare a OUG 122/2020 şi Legii 315/2004). 

Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, publicată în Monitorul  Oficial al României, Partea l, nr. 577 din 29 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 8(1) În fiecare regiune de dezvoltare funcționează câte o agenție pentru dezvoltare regională, organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcționează în domeniul dezvoltării regionale, cu rol de autoritate de management, în condițiile legii. Acestea se organizează și funcționează în condițiile prezentei legi și ale statutului de organizare și funcționare, aprobat de consiliul pentru dezvoltare regională.

2. La articolul 8, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu următorul cuprins:(14) În exercitarea rolului de autorități de management, în condițiile legii, agențiile de dezvoltare regională acționează în regim de putere publică și sunt asimilate instituțiilor publice, iar actele pe care agențiile le emit în exercitarea acestui rol sunt asimilate actelor administrative. Aceste acte pot fi contestate în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro