ADRBI - Autoritate de Management pentru POR 2021-2027


ADRBI - Autoritate de Management pentru POR 2021-2027

Suntem un ONG de utilitate publică înființat în baza unei legi speciale, Legea 315/2004 privind dezvoltarea regională în România.

Guvernul României a luat decizia sa ne încredințeze, prin OUG 122/2020,  funcția de Autoritate de Management cu "toate funcțiile si atribuțiile specifice unei autorități de management." (Art. 3 din OUG 122/2020).

În toamna anului 2021, OUG 122 a fost aprobată prin Legea 277. Prin acest act, decizia Guvernului a fost consfințită de voința Parlamentului și de promulgarea de către Președintele României. Suntem onorați de aceasta încredere si am făcut, facem si vom face tot ce ne sta în putere (și resurse) să ne îndeplinim aceste atribuții. În mod cert putem face mai mult, mai repede si mai eficient dacă am avea resursele necesare si dacă întreg sistemul de gestiune a fondurilor europene își îndeplinește funcțiile pentru care a fost desemnat, pentru ca o autoritate  de management este o componenta a unui angrenaj.

Funcțiile/atribuțiile "specifice ale unei Autorități de management" sunt reglementate de articolul 72 al Regulamentului 1060/2021.

Același Regulament stabilește prin Anexa XVI Modelul pentru descrierea sistemului de gestiune și control – articolul 69 alineatul (11) si acolo este menționată în mod expres și posibilitatea ca rolul de AM să poată fi încredințat si unui organism privat:

"2.1.1. Statutul autorității de management (organism public național, regional sau local sau organism privat) și organismul din care face parte"

 

NOTE:

1. În ceea ce privește posibilitatea unei entități de drept privat de a exercita atribuții de verificare și control (de autoritate publică):

Legea contenciosului administrativ (554/2004) definește termenii de autoritate publica si  act administrativ astfel:

Art. 2 alin 1:

  1. b) autoritate publică - orice organ de stat sau al unităților administrativ-teritoriale care acționează, în regim de putere publică, pentru satisfacerea unui interes legitim public; sunt asimilate autorităților publice, în sensul prezentei legi, persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică;
  2. c) act administrativ - actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naștere, modifică sau stinge raporturi juridice;

De asemenea, asupra posibilității ca agențiile pentru dezvoltare regională din România (organizate conform legii 315/2004) sa îndeplinească funcția de Autoritate de Management s-a pronunțat si Curtea Constituțională a României prin decizia sa nr. 721 din 7 octombrie 2020, punctele de la 128 la 136 din Decizie.

Documentele invocate mai sus arată posibilitatea, însă transformarea acestei posibilități în realitate a fost posibilă doar prin decizia Guvernului și Parlamentului, ceea ce arată ca a existat voința nivelului național sa transfere din puterea publică către nivelul regional. 

 

2. Referitor la posibilitatea inițierii de scheme de ajutor de stat:

Același caracter de autoritate publică conferit de Statul Roman (prin OUG 122/2020 și Legea de aprobare 277/2021) care ne permite să emitem acte administrative ca Autoritate de Management, ne va permite inițierea și aprobarea de scheme de ajutor de stat, cu respectarea deplină a legislației europene și romanești în vigoare, cu avizul Consiliului Concurenței.

Conform OUG 77/2014 cu modificările si completările ulterioare:

  1. m) furnizor - orice entitate deținută de stat sau care administrează resurse ale statului sau, după caz, deținută de către o unitate administrativ-teritorială sau care administrează resurse ale unei unități administrativ-teritoriale, care acordă întreprinderilor facilități de natura ajutorului de stat sau de minimis;
  2. n) inițiator - orice entitate publică care inițiază o măsură de ajutor de stat sau de minimis prin intermediul unui act normativ sau administrativ, după caz;

De altfel, posibilitatea (precizată în regulamentul 1060/2021) ca autoritățile de management să fie și organisme private arată implicit posibilitatea ca acestea sa inițieze ajutoare de stat conform legislației europene.

 

3. Despre "potențiale conflicte de interese":

ADRBI, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2021-2027, exercită în interes public atribuțiile conferite de Statul Român, așa cum a făcut-o începând din 2007. în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007-2013 și POR 2014-2020, în baza unor acorduri de delegare cu Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice si Administrației (Autoritate de Management pentru respectivele programe).

Beneficiarii finanțării din astfel de programe sunt entități private sau publice (autorități ale administrației publice locale și centrale, instituții publice etc.)

Toate autoritățile publice din România, locale și centrale, au un lucru în comun: reprezintă un interes public. Conducătorii acestor instituții, fie că sunt aleși sau numiți, îndeplinesc funcția respectiva în interesul public, la nivelul de reprezentativitate/putere publică al instituției pe care o conduc. Acest lucru este reglementat de lege.

(De altfel, atât legislația care reglementează conflictul de interese, cât și ghidul Comisiei Europene pe aceasta temă, definesc foarte clar conflictul de interese ca fiind în legătură cu interesele persoanelor nu ale instituțiilor publice, deoarece întotdeauna instituțiile deservesc interesul public!)

De aceea, faptul că președinții consiliilor județene și primarii care compun Consiliile pentru Dezvoltare Regională din România (forurile deliberative ale regiunilor din România) au, în același timp, calitatea de conducători ai unor instituții publice care beneficiază de finanțare pentru proiecte de infrastructură publică (proiecte care după finalizare intră în proprietatea publică a UAT-ului respectiv) nu are cum să reprezinte a priori un conflict de interese doar pentru că respecta legile (pe de o parte Codul Administrativ care îi împuternicește și îi obligă să reprezinte interesul public al județului/municipiului/orașului prin identificarea și accesarea de surse de finanțare și pe de altă parte Legea dezvoltării regionale care le conferă atribuții specifice în cadrul unui for deliberativ care ia decizii inclusiv privind organizarea ADR-urilor) și își îndeplinesc mandatele.

Romania este un stat de drept și de aceea legea primează, iar problemele au apărut, apar și vor apărea atunci când legea este încălcată, nu când este aplicată!

Notă: la fel ca în orice sistem de management și control dezvoltat până în prezent în România sau în alte State Membre, în construcția și apoi acreditarea sistemului (de către Autoritatea de Audit), o atenție deosebită este acordată problematicii separării funcțiilor, astfel încât să fie prevenite situațiile în care atribuțiile unui post din cadrul unei structuri să poată genera potențiale conflicte de interese ale persoanelor care ocupă respectivele funcții.

 

4. Despre descentralizare și resurse:

Descentralizarea este, prin definiție, un proces care se desfășoară "de sus in jos", presupune o delegare de putere publică de la un nivel superior de putere către un nivel inferior. Descentralizarea nu înseamnă să dai atribuții fără resurse și nici să lași nivelul delegat să își asume singur respectivele atribuții. Scopul descentralizării ar trebui să fie întotdeauna mai buna deservire a interesului public de către reprezentații puterii publice. De aceea, este evident ca orice proces de descentralizare, pentru a putea atinge obiectivul primar, de deservire a unui interes public, trebuie să fie însoțit și de transferul de resurse pentru ca nivelul către care se deleagă puterea să poată să își exercite atribuțiile în cel mai eficient mod.

Din acest motiv, Legea dezvoltării regionale din România precizează la articolul 8:

"(10) În scopul implementării programelor de dezvoltare regională, instituția națională cu atribuții în domeniul dezvoltării regionale și, după caz, instituțiile naționale care implementează, la nivel regional, prin agențiile pentru dezvoltare regionala, programe naționale, precum și oricare alte instituții naționale care deleagă prin contract atribuții acestora, prevăd, cu prioritate, sume în bugetele lor, într-o poziție distinctă denumita Asistență tehnică pentru implementarea programelor de dezvoltare regională."

Pana in acest moment, finanțarea Autorităților de Management nou-create la nivelul agențiilor regionale face obiect al unor contracte finanțate din POAT 2014-2020, contracte care reprezintă o resursă binevenită, dar pe termen scurt și cu limitări determinate de obiectivele specifice ale programului (nu acoperă toate tipurile de nevoi care apar în dezvoltarea unei noi structuri de administrare). În același timp, OUG 122/2020 prevede posibilitatea asigurării de resurse de la buget (pentru refinanțarea activității AM, cheltuieli care în final pot fi acoperite din bugetul programului operațional), însă numai după aprobarea programului.

Pentru ADRBI (care a concentrat resursele limitate din anii trecuți către elaborarea unui program operațional cât mai apropiat de nevoile regiunii)  provocarea principală a anului 2022 este identificarea surselor de finanțare pentru nevoile de dezvoltare ale structurii care va gestiona POR începând cu acest an.

Este o provocare poate mai mare pentru ADR București-Ilfov decât pentru restul agențiilor de dezvoltare regională din România, în contextul în care, până acum, alocarea de resurse pentru administrarea programelor anterioare (2007-2014 și 2014-2020) a fost făcută de către nivelul național direct proporțional cu dimensiunea alocărilor pentru investițiile gestionate, ceea ce a însemnat că ADRBI a avut cele mai mici alocări pentru finanțarea activității POR (în contextul în care activează în regiunea cea mai dezvoltată și pe cale de consecință cu cea mai mică alocare din fonduri europene). Acest lucru contravine unor legități economice (dependența costurilor de volumul de activitate - costurile fixe înregistrate indiferent de volumul activității și costurile variabile care cresc odată cu volumul de activitate) și se reflecta în toate bugetele priorităților de Asistență Tehnică ale POR 2007-2013 și POR 2014-2020, în numărul de personal al agențiilor, dar și în privința altor indicatori de capacitate.

Aceasta este una dintre diferențele între agențiile pentru dezvoltare regională din România, diferențe care nu fac însă nicio agenție mai puțin determinată să își îndeplinească obiectivele pentru care a fost înființată prin Legea dezvoltării regionale. Aceste diferențe au reprezentat mai degrabă un impuls să colaboram mai strâns la nivelul Asociației Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din Romania - ROREG și să fim un sistem pentru care deviza europeană "Unitate în diversitate" se potrivește perfect.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro