16 mai 2024 - Angajam Sef Birou Evaluare Program


Agenția pentru Dezvoltare Regională București – Ilfov organizează recrutare externă (E7 - Recrutare prin anunț extern pe site-ul Agenției) în vederea ocupării unui post de Șef Birou Evaluare Program (cod BEP/1 din Statul de funcții, contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată) din cadrul Biroului Evaluare Program (BEP).

 

Criterii obligatorii de recrutare:

 • Studii superioare absolvite la o instituţie de învăţământ superior de lungă durată din ţară sau din străinătate (profil tehnic, economic, social, alte profile)
 • Experiență profesională generală de minim 8 ani și experiență specifică de cel puțin 4 ani în activități similare cu cele presupuse de postul pentru care candidează – analiză și formulare de politici publice, monitorizare și evaluare de politici publice, realizarea de activități științifice în domeniul politicilor publice, redactarea de materiale de diseminare a rezultatelor politicilor publice / programelor - analize / rapoarte
 • Minim 4 ani experiență profesională în realizarea evaluărilor de program, realizarea de analize, studii, cercetări la nivelul programelor finanțate din fondurile nerambursabile
 • Experiență de lucru cu autorități publice locale și centrale
 • Cunoașterea și aplicarea legislației din domeniul fondurilor europene, legislația privind achizițiile publice
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat (scris, citit, vorbit)
 • Capacitate de analiză și sinteză
 • Abilități de elaborare a analizelor de politici publice
 • Abilități de a lucra cu diferite baze de date, tehnici de analiza și prelucrare a datelor cantitative și calitative
 • Abilități de comunicare și relationare
 • Utilizare sistem operare Windows, pachet Office
 • Competențe organizatorice și de coordonare
 • Flexibilitate
 • Adaptabilitatea
 • Gestionarea eficientă a timpului de lucru
 • Raționament analitic
 • Autoorganizare și capacitate de inovare
 • Abordare proactivă a problemelor

 

Criterii a căror îndeplinire constituie un avantaj:

 

 • Studii în științe politice/ administrative
 • Studii Postuniversitare în domenii relevante (evaluare de politici și programe, etc)
 • Perfecționări/ stagii de pregătire profesională în domeniul managementului/ gestionării programelor și politicilor publice
 • Certificări suplimentare (în domeniul economic, management proiect, finanțări fonduri europene, achiziții publice, evaluare de politici publice)
 • Experiență în participarea la minim 3 studii de evaluare a programelor finanțate din politica de coeziune, cu intervenții similare celor finanțate din PR BI
 • Experiență în evaluarea de politici publice, strategii de dezvoltare locală/ regională/ națională, strategii de dezvoltare sectorială sau publicarea de lucrări științifice în reviste de specialitate
 • Experiență în aplicarea procedurilor de evaluare program, în aplicarea metodologiilor EVALSED
 • Cunoașterea / aplicarea metodelor de analiză cantitativă și calitativă, utilizarea programelor specifice de analiză a datelor statistice

DESCRIEREA JOBULUI:

Principalele obiective ale postului:

 

 • Implementează, monitorizează și actualizează Planul de Evaluare al PR B-I 2021-2027 şi se asigură că acesta este utilizat ca instrument strategic şi de management pe toata durata de monitorizare și implementare a programului, elaborează Planul de evaluare pentru următoarea perioadă de programare;
 • Elaborează și monitorizează Planul de acțiuni care cuprinde măsurile propuse pentru implementarea recomandărilor din rapoartele de evaluare și fac propuneri cu privire la cele mai potrivite măsuri;

  Principalele atributii si responsabilitati ale postului:

 

 • Implementează și actualizează Planul de Evaluare a PR B-I 2021-202 conform Art 44, 45 Reg CE 1060 /2021;
 • Coordonează funcționarea Comitetului de Coordonare a Evaluarii (CCE), asigura secretariatul CCE;
 • Asigură realizarea evaluării intermediare a PR BI (mid-term review), conform art. 18 Reg. CE 1060 / 2021
 • Asigură realizarea evaluărilor intermediare de implementare
 • Asigură realizarea evaluarilor ad-hoc ale PR B-I 2021-2027
 • Efectuează o evaluare a impactului programului, până la 30 iunie 2029;
 • Coordonează și asigură elaborarea caietelor de sarcini/dosarelor de achiziții servicii
 • Monitorizează rapoartele de evaluare cuprinse în Planul de Evaluare, elaborează Planurile de acțiune pentru implementarea recomandărilor privind evaluarea programului și monitorizează progresul realizat;
 • Asigură informarea CM asupra rezultatelor evaluărilor și asupra stadiului de aplicare a recomandărilor din rapoartele de evaluare;
 • Asigură dezvoltarea capacităţii de evaluare în cadrul structurilor responsabile de gestionarea PR B-I 2021 - 2027;
 • Participă la elaborarea altor rapoarte, ghiduri/documente informative şi sinteze aferente activităţii proprii;
 • Alte atribuții detaliate în procedura de evaluare program și ROF

Candidații interesați vor depune scrisorile de intenție și CV-urile actualizate la secretariatul Agenției sau pe e-mail la adresa adriana.dulgheriu@adrbi.ro, până la data de 31.05.2024, împreună cu Declarația_consimțământ_GDPR_ADRBI (anexată alăturat).

Netransmiterea acestei declarații împreună cu CV-ul și scrisoarea de intenție echivalează cu lipsa acordului privind prelucrarea datelor cu caracter personal și prin urmare nu se va putea evalua candidatura.

În funcție de numărul și relevanța candidaturilor primite, persoanele ale căror CV-uri vor fi declarate eligibile (îndeplinirea criteriilor obligatorii de recrutare și obținerea cel puțin a notei 7 la evaluarea activității anterioare, conform informațiilor din CV-uri) vor fi anunțate în termen util despre data/datele de organizare ale examinărilor stabilite pentru postul menționat.

 

Data afişării: 16 mai 2024

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro