16 mai 2024 - Angajam Expert Evaluare Program


Agenția pentru Dezvoltare Regională București – Ilfov organizează recrutare externă (E7 - Recrutare prin anunț extern pe site-ul Agenției) în vederea ocupării unui post de Expert Evaluare Program (cod BEP/3 din Statul de funcții, contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată) din cadrul Biroului Evaluare Program (BEP).

 

Criterii obligatorii de recrutare:

 • Studii superioare absolvite la o instituţie de învăţământ superior de lungă durată din ţară sau din străinătate (profil tehnic, economic, alte profile)
 • Minim 1 an experiență profesională în realizarea evaluărilor de program, realizarea de analize, studii, cercetări la nivelul programelor finanțate din fondurile nerambursabile
 • Cunoașterea si aplicarea legislației din domeniul fondurilor europene, legislația privind achizițiile publice
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat
 • Capacitate de analiză și sinteză
 • Abilități de a lucra cu diferite baze de date, tehnici de analiză și prelucrare a datelor cantitative și calitative
 • Abilități de comunicare și relaționare
 • Utilizare sistem operare Windows, pachet Office
 • Flexibilitate
 • Adaptabilitatea
 • Gestionarea eficientă a timpului de lucru
 • Raționament analitic
 • Autoorganizare și capacitate de inovare
 • Abordare proactivă a problemelor

Criterii a căror îndeplinire constituie un avantaj:

 • Studii în științe politice/administrative
 • Studii Postuniversitare în domenii relevante (evaluare de politici și programe, etc)
 • Participarea la minim 1 studiu de evaluare de program finanțat din politica de coeziune, cu intervenții similare celor finanțate din PR BI
 • Cunoașterea /aplicarea metodelor de analiza cantitativă și calitativă, utilizarea programelor specifice de analiză a datelor statistice

DESCRIEREA JOBULUI:

Principalele obiective ale postului:

 Implementează Planul de Evaluare al PR B-I 2021-2027 şi se asigură că acesta este utilizat ca instrument strategic şi de management pe toată durata de monitorizare și implementare a programului

 • Monitorizează Planul de acțiuni care cuprinde măsurile propuse pentru implementarea recomandărilor din rapoartele de evaluare și fac propuneri cu privire la cele mai potrivite măsuri;

  Principalele atributii si responsabilitati ale postului:
 • Implementează Planul de Evaluare a PR B-I 2021-202 conform Art 44, 45 Reg CE 1060 /2021;
 • Sprijină funcționarea Comitetului de Coordonare a Evaluarii (CCE), asigură secretariatul CCE;
 • Sprijină realizarea evaluării intermediare a PR BI (mid-term review), conform art. 18 Reg. CE 1060 / 2021
 • Contribuie la realizarea evaluărilor intermediare de implementare
 • Contribuie la realizarea evaluarilor ad-hoc ale PR B-I 2021-2027
 • Sprijină și contribuie la efectuarea evaluării de impactului programului, până la 30 iunie 2029;
 • Contribuie la elaborarea caietelor de sarcini/dosarelor de achiziții servicii
 • Monitorizează rapoartele de evaluare cuprinse în Planul de Evaluare, elaborează Planurilor de acțiune pentru implementarea recomandărilor privind evaluarea programului și monitorizează progresul realizat;
 • Participă la informarea CM asupra rezultatelor evaluărilor și asupra stadiului de aplicare a recomandărilor din rapoartele de evaluare;
 • Contribuie la dezvoltarea capacităţii de evaluare în cadrul structurilor responsabile de gestionarea PR B-I 2021 - 2027;
 • Participă la elaborarea altor rapoarte, ghiduri/ documente informative şi sinteze aferente activităţii proprii;
 • Alte atribuții detaliate în procedura de evaluare program și ROF

 

Candidații interesați vor depune scrisorile de intenție și CV-urile actualizate la secretariatul Agenției sau pe e-mail la adresa adriana.dulgheriu@adrbi.ro, până la data de 31.05.2024, împreună cu Declarația_consimțământ_GDPR_ADRBI (anexată alăturat).

Netransmiterea acestei declarații împreună cu CV-ul și scrisoarea de intenție echivalează cu lipsa acordului privind prelucrarea datelor cu caracter personal și prin urmare nu se va putea evalua candidatura.

În funcție de numărul și relevanța candidaturilor primite, persoanele ale căror CV-uri vor fi declarate eligibile (îndeplinirea criteriilor obligatorii de recrutare și obținerea cel puțin a notei 7 la evaluarea activității anterioare, conform informațiilor din CV-uri) vor fi anunțate în termen util despre data/datele de organizare ale examinărilor stabilite pentru postul menționat.

 

Data afişării: 16 mai 2024

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro