Sprijinirea elaborarii Programului Operational Regional pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov 2021-2027


Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADRBI) în calitate de Autoritate de Management a Programului Operațional Regional pentru regiunea București-Ilfov 2021-2027 (POR BI) se află în plin proces de definitivare a versiunii finale a programului - document pe care dorim să îl supunem atenției dvs. în vederea transmiterii de observații/ propuneri/ completări.

POR BI 2021-2027 este un document de programare multianual care reflectă strategia prin care regiunea intenționează să aducă contribuții la îndeplinirea obiectivelor de politică și obiectivelor specifice stabilite prin Politica de Coeziune a UE. Programul își propune să contribuie la îndeplinirea viziunii strategice a regiunii București-Ilfov prin intermediul a 8 priorități care au fost conturate având la bază prioritățile Planului de Dezvoltare Regională și cele ale Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă 2021-2027, inclusiv orientările în materie de investiții privind finanțarea politicii de coeziune în perioada 2021-2027 formulate în Raportul de țară din 2019 al Comisiei Europene.

Programele cu finanțare din fonduri europene vor trebui să acorde o atenție sporită principiilor orizontale vizând egalitatea între bărbați și femei; prevenirea oricărei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală; promovarea dezvoltării durabile etc. În acest context, dorim să cunoaștem opinia dvs. legată de integrarea principiilor orizontale în cadrul POR BI 2021-2027 și, totodată, vă rugăm să ne transmiteți și alte propuneri, ținând cont de specificul acțiunilor POR, pe lângă măsurile deja incluse în cadrul programului (îmbunătățirea accesibilității fizice a infrastructurilor și încurajarea beneficiarilor prin intermediul grilei de evaluare de a implementa diverse măsuri privind asigurarea egalității de șanse și de gen, incluziunea și combaterea discriminării bazate pe sex, rasă sau origine etnică, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală).

Rugămintea noastră este de a ne transmite propunerile/ completările/ observațiile dvs. sau orice altă întrebare legată de documentele supuse spre consultare până la data de 10 mai 2022 către Gina Păun, Șef Departament Planificare, Programare, Monitorizare și Portofoliu Proiecte (mail: gina.paun@adrbi.ro) sau Mihaela Rădulescu Expert Planificare, Programare, Monitorizare şi Portofoliu Proiecte (mail: mihaela.radulescu@adrbi.ro).

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro