Metodologie selectie parteneri POR BI 2021-2027


În acord cu arhitectura propusă pentru Programele Operaționale 2021-2027, așa cum a fost aprobată în data de 27 februarie 2020 prin Memorandumul cu tema Programele operaționale/naționale și arhitectura instituțională de gestionare a fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027 (și în proiectul privind Acordul parteneriat publicat de MIPE), precum și cu principiul guvernanței pe mai multe niveluri specificată în Regulamentul UE 1060/ 2021 al Parlamentului European și Consiliului pentru perioada 2021-2027 (Art. 8 - Parteneriat și guvernanță pe mai multe niveluri), Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADR BI), în calitate de Autoritate de Management, dorește să implice partenerii și lansează procesul de constituire a structurii parteneriale pentru pregătirea și implementarea Programului Operațional Regional București-Ilfov (POR BI) 2021-2027.

NOTĂ: Această acțiune este o continuare a proceselor de consultare inițiate la nivel național de MIPE și la nivel regional de ADR BI.

Structura pe care intenționăm să o constituim va asigura cadrul de consultare a partenerilor în conformitate cu legislația europeană. De asemenea, având în vedere că ADR BI este responsabilă cu elaborare Planului de Dezvoltare Regională (în conformitate cu prevederile Legii 315/ 2004 privind dezvoltarea regională în România) și că în elaborarea acestui document sunt, de asemenea, prevăzute consultări cu partenerii regionali sub forma Comitetului Regional pentru Elaborarea PDR BI – CRP BI (organism consultativ care se creează în baza prevederilor  normelor de elaborare a planurilor regionale, care reunește și implică în procesul de planificare principalii actori cheie din regiune într-un cadru larg partenerial, și care participă la elaborarea și avizarea PDR BI) și având în vedere similitudinile privind abordarea partenerială pentru a asigura deplina corelare între POR BI și PDR BI structurile parteneriale create pentru POR BI vor reprezenta și CRP BI.

În vederea selectării unor parteneri reprezentativi și implicați ca membri ai structurii parteneriale aferentă POR BI 2021-2027, ADR BI invită organizațiile interesate din rândul partenerilor relevanți din mediul economic, social, universitar și din societatea civilă să își exprime interesul pentru participarea în cadrul acestei structuri, prin formularea unei scrisori de intenție și transmiterea acesteia către ADR BI.

În procesul de selecție, ADR BI va urmări asigurarea unei reprezentări echilibrate a domeniilor relevante pentru fiecare prioritate a POR BI (cercetare-inovare, digitalizare, competitivitate, eficiență energetică, mobilitate regională, infrastructură verde, conectivitate regională, educație, patrimoniu cultural și natural, turism/agrement, etc.), în acord cu prevederile Codului european de conduită referitor la parteneriat (Regulamentul Delegat UE Nr. 240/2014 al Comisiei). Acesta prevede, de asemenea, că implicarea partenerilor relevanți, în conformitate cu cadrul lor juridic și instituțional,  se realizează în scopul pregătirii programelor, în special în ceea ce privește:

 1. analiza și identificarea nevoilor;
 2. definirea sau selectarea de priorități și obiective specifice conexe
 3. alocarea fondurilor
 4. definirea indicatorilor specifici ai programelor
 5. punerea în aplicare a principiilor orizontale

Procesul de selecție pentru instituțiile partenere (denumite candidat) se va realiza in baza unui punctaj minim obtinut conform următoarelor criterii, în vederea asigurării unui proces transparent și echitabil:

 • Obiectul de activitate - Candidatul desfășoară activitate relevantă într-unul din domeniile mai sus enumerate vizate de POR BI 2021-2027, având o vechime de 3-5 ani în domeniul respectiv.
 • Experiența membrilor nominalizați – Membrii titular și supleant au o vechime de minim 3 ani în cadrul organizației pe care o reprezintă.
 • Nivelul de specializare - Candidatul prezintă un nivel ridicat de specializare într-una din priorirățile relevante pentru POR BI 2021-2027, dovedit prin personal cu expertiză și realizări notabile în domeniu.
 • Experiența anterioară - Candidatul a mai făcut parte/face parte din structuri parteneriale cu rol consultativ sau decizional în procesul de programare sau implementare a fondurilor europene (comisii, comitete etc.).
 • Implicare în inițiativele regionale - Candidatul a participat la evenimente/ consultări desfășurate de ADR BI în contextul Planului de Dezvoltare Regională București-Ilfov sau al Strategiei de Specializare Inteligentă.
 • Implicare în inițiativele locale - Candidatul a participat la evenimentele/ consultările desfășurate de autoritățile publice locale din regiunea București-Ilfov.
 • Performanța - Candidatul a fost implicat in implementarea a minim 1 proiect cu finantare UE în perioada 2014-2020, ce au generat rezultate concrete, cu aplicabilitate largă și generatoare de valoare adăugată pentru comunitate.
 • Capacitatea de reprezentare - Candidatul reprezintă o formă asociativă (asociație, confederație, structură asociativă) care are drept de reprezentare, conform documentelor statutare pentru un număr mai mare de 50 de entități
 • Politica privind principiile orizontale ale Uniunii Europene - Candidatul poate dovedi faptul că a adus contribuții relevante în oricare dintre domeniile egalității de șanse, nediscriminării, dezvoltării durabile, protecției mediului, combaterii schimbărilor climatice, protecției biodiversității, protecției grupurilor vulnerabile
 • Integritate - Organizația, organismele sale de conducere și administrare și persoanele nominalizate pentru a participa la consultări nu au fost condamnate definitiv pentru infracțiuni prevăzute de legislația națională sau comunitară în materie de accesare a fondurilor europene, pentru fapte de corupție, evaziune fiscală și/sau spălare de bani

Pentru fiecare criteriu candidații pot obține 1, 0.5 sau 0 puncte, punctajul maxim fiind de 10 puncte. Intentia noastra este ca toți cei care vor cumula peste 7 puncte sa fie selectați în structura partenerială aferentă POR BI 2021-2027, urmand ca in functie de numarul candidati in aceasta situatie sa gasim cele mai bune forme de gestiune a activitatilor ulterioare.

NOTĂ: Având în vedere că intenționăm ca acest parteneriat să nu fie doar formal și de asemenea dorim sa nu vizeze doar elaborarea POR BI (sau PDR BI)ci si implementarea acestora,  menționăm că o parte dintre instituțiile/ persoanele selectate urmare acestui proces vor fi membri în viitorul Comitet de Monitorizare al POR BI (reglementat conform Art. 38-40 ale Regulamentului UE 1060/2021) având astfel prilejul să se implice și în implementarea programului propriu-zis.

Transmiterea scrisorilor de intenție mai sus menționate trebuie făcută până la data de 15 noiembrie pe adresa gina.paun@adrbi.ro indicând în subiectul mesajului: Candidatura pentru parteneriat POR BI.

 

[1] https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/10/f34ee115f5f182da2d52a34f79525a63.pdf

[2] https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/07/ee38cb1a197960b8bc4f261d661d2bc9-1.pdf

[3] https://www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi-2021-2027/

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro