Conferinta regionala "Impreuna implementam cu succes Programul Operational Regional Bucuresti-Ilfov 2021-2027"


Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADR BI) a organizat, joi 18 noiembrie 2021  împreună cu Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România - ROREG  a-4-a conferință regională, din seria conferințelor programate în cadrul proiectului  ”Sprijin pentru eficientizarea gestionării și implementării FESI la nivelul autorităților publice locale de la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din România”, cod SMIS 132349, finanțat prin Programul Operațional de Asistență Tehnică 2014-2020 și implementat de Asociația ROREG, în parteneriat cu Agențiile pentru Dezvoltare Regională din România.

Evenimentul “Împreună implementăm cu succes Programul Operațional Regional București-Ilfov 2021-2027” a fost dedicat prezentării Programului Operațional Regional București-Ilfov 2021-2027 (POR BI) și a reunit reprezentanți ai autorităților publice locale, reprezentanți ai mediului de afaceri și de cercetare, reprezentanți ai sectorului neguvernamental si alți parteneri regionali importanți.

Participanții au avut ocazia să cunoască în detaliu oportunitățile de finanțare oferite de POR BI 2021-2027 (confom versiunii programului din luna octombrie 2021 ce poate fi consultată aici: https://www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi-2021-2027/), noutățile legislative ce vor avea impact asupra investițiilor finanțabile prin POR BI și exemple de tipuri de intervenții și bune practici pe următoarele teme: orașe inteligente, eficiență energetică, infrastructuri verzi și mobilitate urbană curată și inteligentă

Principalele idei și concluzii prezentate în cadrul conferinței, referitoare la POR BI 2021-2027 au fost:

Prioritatea 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice: în cadrul acestei priorități se va sprijini inovarea în cadrul IMM-urilor din domeniile regionale de specializare inteligentă (Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor (TIC), Industriile Culturale și Creative, Sisteme și Componente Inteligente - electronică, optoelectronică, mecatronică, microelectronică etc., Materiale Avansate, Noi Alimente și Siguranță Alimentară și Sănătate), fie prin susținerea directă a inovării interne în IMM-uri, prin intermediul dezvoltării și/sau operaționalizării propriilor departamente de CDI, fie prin suținerea colaborării dintre IMM-uri și mediul public de cercetare (institute naționale de cercetare, universități, entități de inovare și transfer tehnologic etc.) în cadrul Parcurilor Științifice și Tehnologice și în cadrul Clusterelor de inovare. Tot prin intermediul acestei priortăți vor fi sprjinite și digitalizarea IMM-urilor (cu scopul creșterii numărului de întreprinderi cu o intensitate digitală ridicată) și creșterea competitivității IMM-urilor prin investiții productive necesare modernizării capacităților tehnologice. De asemenea, vor fi sprijinite start-up-rile și spin-off-urile inovative și incubatoarele și acceleratoarele de afaceri. Ultima componentă a acestei priorități vizează formarea de competențe în rândul angajațiilor din IMM și din Entitățile de Inovare și Transfer Tehnologic cu privire la specializare inteligentă,tranziție industrială și antreprenoriat (după tipul de competență: tehnic, management, antreprenoriat, ecologic, etc.). Un element de noutate va fi utilizarea instrumentelor financiare. Astfel, cu ajutorul reprezentanților Comisiei Europene - FI Compass - se va realiza un studiu de fezabilitate cu privire la tipurile exacte de instrumente ce se pot implementa la nivelul regiunii BI. Studiul va fi publicat pe site-ul adrbi.ro imediat ce va fi disponibil.

Prioritatea 2 - O regiune digitalizată: instituțiile și autoritățile publice sunt încurajate să-si îndrepte atenția către proiecte în direcția asta, prin dezvoltarea de servicii și aplicații digitale noi oferite plecând de la nevoile și în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor din regiune (inclusiv investiții de tip oraș inteligent pe toate cele 6 verticale).

Prioritatea 3 - O regiune prietenoasă cu mediul. 

Prima componentă a acestei priorități este dedicată eficienței energetice unde vor fi sprijinite pe de-o parte renovarea de amploare moderată a cladrilor rezidențiale multietajate (care va integra și problematica privind consumatorii vulnerabili), iar pe de altă parte renovarea aprofundată a clădirilor publice (ce va include și activități privind consolidarea seismică într-o anumită proporție precum și utilizarea surselor regenerabile de energie dedicată exclusiv consumului propriu al clădirii). In plus, va fi sprijinită ca acțiune pilot, construirea de clădiri publice cu funcțiuni specifice (ex: educatională și de sănătate) cu un necesar de energie primară cu cel puțin 20% mai mic decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB) în linie cu principiile noului Bauhaus European. Investițiile vor fi fundamentate pe baza MC-001 privind metodologia de calcul a eficienței energetice, raportului de audit energetic și certificatului de performanță energetică.

A doua componentă a acestei priorități va spijini crearea/extinderea/modernizarea infrastructurilor verzi prin utilizarea soluțiilor bazate în principal pe natură  (sol, vegetație, arbori, biodiversitate, alei  recreative noninvazive pentru pietoni și bicicliști, elemente care să pună în valoare infrastructurile verzi, etc) care vor fi fundamentate pe baza studiilor de specialitate (peisagistic, biodiversitate)

Prioritatea 4 – O regiune cu mobilitate ridicată

Această prioritate este dedicată infrastructuri pentru transport public urban curat, mijloacelor de transport fără emisii, transportului nemotorizat, sistemelor ITS și infrastructuri de încarcare electrică pt transportul public, acțiuni ce trebuie să se regăsească în PMUD BI 2016-2030.

Astfel se vor finanța construirea/extinderea/modernizarea traseelor de transport public electric urban/suburban: infrastructura/suprastructura căii de rulare și alte elemente tehnice, stații de transport public, substații electrice, depouri, park&ride etc, achizionarea mijloacelor de transport  fără emisii de CO2 (autobuze electrice/troleibuze) și material rulant (tramvai), construirea/ extinderea/modernizarea/infrastructurii de piste/trasee pentru biciclete și trasee pietonale, crearea/ modernizarea/extinderea sistemelor de management al transportului public/ traficului construirea/ achiziționarea/instalarea stațiilor de realimentare/reîncărcare cu combustibili alternativi pentru transportul public, etc.       

Prioritatea 5 – O regiune accesibilă: Această prioritate este dedicata creșterii mobilității regionale și îmbunătățirii accesului la rețeaua TEN-T prin construirea/reabilitarea/modernizarea drumurilor județene, soluții de decongestionare: sub/supratraversari rutiere (pasaje), extinderi la 4 benzi, bretele de acces, etc precum și construcția Infrastructurilor multimodale de marfă, cu integrarea măsurilor de siguranță rutieră.

Prioritatea 6 – O regiune educată: această prioritate vizează investițiile în infrastructura educațională, ținând cont de problematicile privind accesul egal la servicii educaționale incluzive prin patru acțiuni axate pe crearea și modernizarea infrastructurii educaționale pentru învățământ timpuriu (creșe și grădinițe); primar și secundar (primar, gimnazial și liceal: teoretic și vocațional, incluzând învățământul special, unitățile de învățământ cu program sportiv suplimentar: cluburi sportive școlare și unitățile de învățământ pentru activități extrașcolare: cluburile copiilor); profesional și tehnic, inclusiv campusuri (profesional, postliceal și liceal: tehnologic); superior, inclusiv campusuri.

Prioritatea 7 – O regiune atractivă: în cadrul obiectivului de politică 5 – O Europă mai aproape de cetățeni, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 1058/2021, sprijinul se va acorda exclusiv prin strategii de dezvoltare teritorială și locală care respectă condițiile de la Art. 29 Regulament UE 1060/2021 în cadrul unui instrument teritorial. Instrumentele teritoriale create în cadrul POR BI sunt: IUI – Investiții Urbane Integrate în cadrul OP 5 – OS i pentru zonele urbane (Municipiul București, Sectoarele Municipiului București și orașele din Ilfov) și IRI – Investiții Rurale Integrate în cadrul OP 5 – OS ii pentru zona non-urbană (localitățile rurale din Ilfov). În cadrul acestei priorități sunt vizate investiții pentru patrimoniul cultural și infrastructurile cu destinație culturală (muzee, teatre, expoziții, biblioteci, săli de spectacol, case de cultură, case de cultură ale studenților etc.) atât pentru îmbunătățirea stării de conservare și funcționare, cât și pentru o mai bună valorificare și protecție (urban si rural); pentru valorificarea potențialului turistic și dezvoltarea infrastructurilor de agrement prin amenajarea obiectivelor turistice/ cu potențial turistic și dezvoltarea de noi oportunități pentru agrement, petrecerea timpului liber și sport pentru locuitori și turiști (urban si rural); precum și investiții pentru regenerarea spațiilor publice în mediul urban în vederea creșterii calității, funcționalității și a securității acestora.

 Principii orizontale

        Perspectivele privind principiile orizontale vor fi evidențiate in cadrul proiectelor pentru a se asigura că solicitantul explică în mod cuprinzător modul în care intenționează să abordeze aceste aspecte. Toate cererile de finanțare care vor fi depuse trebuie sa fie corelate cu următoarele principii orizontale, care sunt prevăzute în regulamente europene, principii care se vor regăsi in criterii de eligibilitate / prioritizare care vor face apoi parte din etapa de evaluare :

  1. Egalitate de șanse, incluziune și nediscriminare
  2. Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități
  3. Eficiență energetică înainte de toate (EE1)
  4. Imunizare la schimbări climatice (climate proofing)
  5. A nu prejudicia în mod semnificativ mediul (DNSH).

Versiunea din octombrie 2021 a POR BI 2021-2027 se află în consultare publică aici: https://www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi-2021-2027/ până în data de 15 decembrie 2021, actorii interesați putând transmite observațiile și sugestiile la adresele de e-mail dan.nicula@adrbi.ro, alexandra.ionita@adrbi.ro și/sau mihaela.radulescu@adrbi.ro.

Mulțumim tuturor participanților pentru interesul acordat și pentru disponibilitatea de a contribui la viitorul POR BI 2021-2027.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro