Apel de proiecte pentru prevenirea coruptiei la nivelul autoritatilor si institutiilor publice locale


Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA) a lansat pe 14 aprilie 2021, în cadrul axei prioritare 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, OS 2.2 - Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, un apel de proiecte pentru regiunea București-Ilfov, cu scopul de a sprijini măsurile referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale.

Mai multe detalii privind gama de activități ce pot fi susținute prin acest apel se regăsesc în capitolul 3.2.4 din Ghidul Solicitantului.

Solicitanți în cadrul acestui apel pot fi municipiul București (inclusiv sectoarele municipiului București) și județul Ilfov, care nu au obținut finanțare în cadrul apelului CP1/2017 (cod POCA/126/2/2).

Intervenția rezultată din acțiunile cuprinse în cadrul cererilor de finanțare va trebui să vizeze exclusiv regiunea mai dezvoltată (București – Ilfov).

Rezultatele așteptate ale POCA la care proiectele ce sunt depuse în cadrul acestui apel pot să contribuie sunt:

  • R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice
  • R5: Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor cât și al personalului din administrația publică
  • R6: Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției.

Fiecare propunere de proiect va descrie rezultatele proprii, corespunzătoare obiectivelor propuse.

Apelul are o alocare financiară eligibilă orientativă de 1.775.000 lei. 

Valoarea eligibilă minimă a proiectelor finanțate este de 250.000 de lei, iar cea maximă este de 415.000 de lei.

Proiectele pot fi depuse exclusiv prin aplicația MySMIS, până pe 30 iunie 2021, ora 23.59.

Pot fi parteneri (asociați) în cadrul acestui apel:

  • alte municipii sau județul Ilfov din regiunea mai dezvoltată,
  • orice alte autorități/instituții publice locale (de la nivelul județelor și municipiilor) care pot contribui la buna implementare a proiectului,
  • orice alte autorități/instituții publice centrale sau autorități/instituții subordonate acestora care au calitatea de ordonatori de credite, au personalitate juridică, pot participa în proiecte prin structurile locale subordonate (de la nivelul județelor și municipiilor), au competențe în domeniul prevenirii și combaterii corupției și care pot contribui la buna implementare a proiectului,
  • ONG-uri (cu excepția Grupurilor de acțiune locală),
  • parteneri sociali (organizaţii sindicale, organizații patronale, precum și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică),
  • instituții de învățământ superior acreditate.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro